Vlada BPK Goražde: Saglasnost na Program stručnog osposobljavanja Službe za zapošljavanje BPK Goražde

Na današnjoj, 136. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goraždedala je saglasnost na Program stručnog osposobljavanja JU „Služba za zapošljavanje“ BPK Goraždeza 2018. godinu. Ovim programom, kao ciljna grupa, obuhvaćenasu lica sa završenom visokom stručnom spremom starosne dobi do 35 godina bez radnog iskustva u trajanju od 12 mjeseci.

Vlada je, u skladu s preuzetim obavezama u procesu evropskih integracija,donijela zaključak o usvajanju cjelovitog odgovora BiH na Upitnik Evropske komisije.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela je Odluku o odobravanju novčanih sredstavaFondaciji „Istina za Goražde“, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i pomoć u radu boračkih udruženja.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz oblasti ovog ministarstva za 2018. godinu, a radi se o programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“,„Tekući transferi drugim nivoima vlasti – Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja“,„Tekući transferi za zdravstvo – (od značaja za Kanton)“ i „Tekući transferi za zdravstvo – specijalizacije“.

Na prijedlog resornog ministarstvaVlada je donijela Odluku o odobravanju 2.000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava sa Podračuna za zaštitu okolineMinistarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za 2018.godinu, kojim je, shodno Zakonu o zaštiti okoline, predviđena raspodjela planiranih sredstava u ukupnom iznosu od 190.000,00 KM.

Donesenim rješenjem, Vlada je na prijedlog Ministarstva za urbanizam,prostorno uređenje i zaštitu okoline imenovala Drugostepenu komisiju za rješavanje po prigovorima na Preliminarnu rang-listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela – H3“ u Goraždu.

Postupajući po pitanjima iz svoje nadležnosti, Vlada je donijela Odluku o imenovanju odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995.godina u BPK Goražde, kao i rješenja o imenovanju organizacionih odbora za obilježavanje 1. marta – Dana nezavisnosti BiH i 18.septembra – Dana BPK i Grada Goražda.

Na sjednici su razmatrana pitanja, kao i prijedlozi odluka iz oblasti kadrovske politike u nadležnosti resornih ministarstava.

Do završetka sjednice, Vlada je dala saglasnost kantonalnoj Direkciji robnih rezervi za  nabavku 28.000 litara lož ulja.

bpk.gov.ba