642 GODINE OD PRVOG POMENA GRADA NA DRINI

U drugoj polovini XIV vijeka, naši krajevi doživljavaju veliki privredni razvoj koji će u narednom periodu dobiti još veći zamah. Dolina rijeke Drine stvorila je povoljne uslove za saobraćaj, tu je u prvom redu saobraćajna arterija poznata kao „Via Drine“.

Prema istraživanjima dostupnih srednjevijekovnih izvora Goražde se spominje na današnji dan prije 642 godine. Dokument u kojem se spominje Goražde, nalazi se u Historijskom arhivu u Dubrovniku u seriji „Diversa cancellare“ u knjizi broj 24 na foliji br. 129, te je pisan 28. marta 1376. godine.

Prijevod dokumenta glasi:

“Ivan Ogrei iz Dubrovnika šalje za Goražde tri tovara soli. Karavan iz Dubrovnika za Goražde povjeren je Staveru Gradetiću iz katuna Kraislava Mrđenovića Burmasa, za cijenu od 12 perpera po tovaru. Također, Gradetić će u Goraždu natovariti tri tovara koža i dopremiti ih u Dubrovnik po cijeni od 3 perpera po jednom tovaru. Težina svakog tovara koža mora iznositi 400 libri”.

Već od 1389. godine nailazimo na mnogobrojne ugovore o prevozu robe u kojima je kao krajnja odredišna tačaka označeno Goražde. Sve ovo govori u prilog tome da je Goražde tada bio razvijen trg, jer je imalo pogodan položaj na Dubrovačkom drumu i bilo privlačno odredište karavana. Ovdje su se sabirali vosak, kože i viškovi žitarica iz bliže ili dalje blizine, a od kraja XIV vijeka Goražde postaje mjesto na kome se ustalila prodaja i kupovina soli i formirale lokalne cijene.

Kada uzmemo arheološki kontekst i period prvog pomena Goražda, XIV vijek, veoma smo oskudni sa pokretnim arheološkim materijalom koji dokazuje postojanje naselja na prostoru današnje uže jezgre grada. Prema saznanjima istraživanja stručnjaka u prethodnim godinama repere i lokacije vezane za period XIV vijeka možemo pronaći na lokalitetima Rasadnik i Panorama (nekropole iz razvijenog srednjeg vijeka).

Izvor:Zavičajni muzej Goražde