Sa sjednice gradskog vijeća Goražde

Vijećnici gradskog vijeća Goražde sinoć kasno okončali su devetu redovnu sjednicu uz usvajanje svih predloženih tačaka predviđenih dnevnim redom. Vijećnici su usvojili prijedlog odluke o otvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene kvadratnog metra korisnog stambenog prostora za 2017. godinu na području grada Goražda u visini od 917 KM, a nakon toga i prijedlog odluke o usvajanju programa utroška finansijskih sredstava budžeta grada Goražda sa ekonomskog koda tekući transferi mjesnim zajednicama za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 40.000 maraka.

Većinom glasova je usvojen i prijedlog odluke programa uređenja grada i prigradskih naselja za 2018. godinu u iznosu od 120.000 KM.  Od projekata izdvajamo sanaciju Iranskog šetališta, izgradnju parking površine u ulici Jusufa Duhovića, odvodnju površinskih voda sa platoa OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ te izgradnju stepeništa i odvodnih kanala u ulici Hasana Kikića.

Prijedlog odluke o usvajanju programa o izrgradnji  rekonstrukciji javne rasvjete za 2018. godinu takođe je usvojen. Sredstva za ovu namjenu bit će obezbjeđena u iznosu od 55.000 KM. Od ovog iznosa 15.000 maraka bit će izdvojeno za zamjenu dotrajalih svjetiljki postavljenih na magistralnom putu M20 od crkve u Sopotnici do naselja Vitkovići, dok će ostatak sredstava biti raspoređen u 13 mjesnih zajednica. Podržan je prijedlog odluke o davanju saglasnosti na program opravke i održavanja cesta od interesa za grad Goražde u 2018. godini, kao i prijedlog odluke o usvajanju programa zajedničke komunalne potrošnje na području grada Goražda i Mjesne zajednice Vitkovići.

Bez puno rasprave usvojen je program utroška sredstava posebnih namjena za geodetske poslove za 2018. godinu. Između ostalih, podržan je prijedlog odluke o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađenogradsko građevinskozemljište prema zonama za 2018. godinu. Tako je za prvu zonu cijena od 80 do 120 maraka po metru kvadratnom, dok je za šestu zonu od 10 do 15 KM po metru kvadratnom.

U nastavku zasjedanja usvojen je prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje saobraćajnice od mosta u Vitkovićima do putnog pravca Zupčići – Kodžaga polje u Goraždu i korist grada Goražda.