Redovnu 12 sjednicu održalo Vijeće Općine Foča u Federaciji BIH.

Vijeće općine Foča u Federaciji BIH, razmatralo je  Izvještaje o izvršenju Budžeta općine Foča za 2017. Godinu, zatim Komisije za provođenje redovnog godišnjeg popisa u općini Foča za 2017. Godinu, te  Izvještaj o radu JKP “Ušće” sa finansijskim pokazateljima za 2017. godinu i program rada ovog komunalnog preduzeća za  2018. godinu.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Foča za 2017. godinu je nakon kraće rasprave usvojen donošenjem zaključka kojim su se vijećnici jednoglasno složili, obzirom na deficit od 84.268 KM koji je uzrokovan smanjenim prilivima od strane Vlade BPK, da je neophodno uputiti zahtjev Vladi BPK Goražde za potpunije i redovno doznačavanje sredstava Općini u skladu sa planiranim Budžetom.

Pored Izvještaja o izvršenju budžeta, Općinsko vijeće općine Foča je usvojilo i Izvještaj Komisije za provođenje redovnog godišnjeg popisa u općini Foča za 2017. godinu, te Izvještaj o radu JKP “Ušće” sa finansijskim pokazateljima za 2017. Godinu. Izjašnjavanje o programu rada JKP “Ušće” za 2018. godinu, na prijedlog vijećnice Mensure Karahodže, je odgođeno kako bi se vratio na doradu. Ovakvom prijedlogu prethodilo je da su se vijećnici složili da je neophodno održati tematsku sjednicu na ovu temu kako bi se razjasnila određena pitanja i problemi sa kojima se susreće JKP “Ušće”, nakon čega bi ova tačka došla pred OV na usvajanje.