Odobreno potpisivanje Sporazuma o realizaciji Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. Godinu

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost premijeru kantona Emiru Okoviću da potpiše Sporazum o međusobnoj saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Službom za zapošljavanje BPK Goražde o realizacije Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca za 2018. godinu.

Predmet sporazuma je uspostava načina finansiranja ovog programa, za čiju provedbu su planirana sredstva od 95.000,00 KM.

Vlada je prihvatila i Informaciju o realizovanim projektima i projektima u realizaciji iz Programa javnih investicija FBiH za period 2015-2018. godina koji su kandidovani iz BPK Goražde.

Vlada je  usvojila zaključak kojim se od Vlade FBiH traži da neraspoređenu dobit privrednog društva  Ginex d.d.  investira  u proizvodnju „Ginexa“, čime bi se stvorili pozitivni efekti u privredi, ali i u ukupnom stanju na području kantona.

Usvojen je Izvještaj Drugostepene komisije koja se bavila rješavanjem prigovora na Preliminarnu rang listu podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnijim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H-3“, a  na prijedlog komisije, donesena je Odluka o poništavanju preliminarne rang liste.

Tokom sjednice  data je  saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu po Programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2018. godinu.

Vlada je dala saglasnost  ministrici za socijanu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  o odabiru korisnika i raspodjeli sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata, kao i ostalih aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru, kao i sektoru izbjeglih i raseljenih lica u vezi s programima „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima – izdaci za raseljena lica“ za 2018. godinu.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost premijeru kantona da potpiše  Ugovor sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde o ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 –  Potkozara – Goražde – Hrenovica za 2018. godinu.

U oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava „Transferi nižim nivoima vlasti“ za 2018. godinu, kao i saglasnost na Plan raspolaganja imovinom kantona za 2018. godinu

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde na ime redovnih i dodatnih programa sportskih klubova. Donesena je I Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladih općine Pale u FBiH.

Vlada je odobrila novčana sredstava za rad udruženja boračkih populacija, kao i za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija na području BPK Goražde za april i maj 2018. godine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice,donesena je Odluka o isplati novčanih sredstava Crvenom križu BPK Goražde za nadoknadu troškova uvoza medicinske opreme, te  Odluka o finansiranju i isplati sredstava Zavodu za javno zdravstvo za realizaciju Projekta „Uspostava sistema upravljanja kvalitetom laboratorija za sanitarnu mikrobiologiju i sanitarnu hemiju prema standardu ISO 17025“.

Vlada je odobrila isplate novčanih sredstava za realizaciju projekata vjerskih zajednica za projekte Islamske vjerske zajednice u BiH – Muftijstvo goraždansko i Srpske pravoslavne crkvene opštine Goražde – Parohija goraždanska.

Do kraja sjednice, Vlada je usvojila izvještaje o utrošku sredstava Ministarstva za privredu po programima „Kantonalni novčani podsticaji u poljoprivredi“ i „Podrška razvoju neprofitnih organizacija“ za 2017. godinu, dok jeMinistarstvu za obrazovanje data saglasnost za potpisivanje ugovora o angažovanju predavača za potrebe realizacije projekta „Škola u prirodi“ koji se realizuje u Fočanskoj Jabuci.