Veliki korak ka primjeni dualnog sistema obrazovanja u stručnim školama BPK

U prostorijama Biznis centra u Goraždu ministri obrazovanja i privrede, predsjednik kantonalne privrede komore i predstavnici njemačke organizacije GIZ potpisali su zajedničko pozivno pismo za edukaciju goraždanskim stručnjacima zaposlenim u privrednim društvima koji će kao mentori na dijelu praktične nastave raditi sa učenicima.

Edukacija mentora koncipirana je prema međunarodnom njemačkom modelu i trajat će 40 radnih sati, a realizovat će se u periodu od 20 do 24 juna. Svi kandidati koji uspješno polože završni ispit ulaze u registar certificiranih mentora za rad sa učenicima.

Ovo je korak približavanju nastavnih planova i programa u stručnim i tehničkim školama dualnom sistemu obrazovanja, poručeno je sa press konerencije na kojoj je potpisano pismo.

Pismo je ujedno i poziv goraždanskim stručnjacima zaposlenim u goraždanskim kompanijama da budu edukatori mladima u srednjim školama. Potpisnici pisma očekuju da će se barem 25 kompanija odazvati ovom pozivu.

Svoj doprinos u ovom projektu svesrdno će pružiti Ministarstvo za privredu koje će svim certificiranim mentorima obezbjediti finansijski stimulans u cilju dodatne motivacije privrednih subjekata.

Na ovaj način smanjuje se vrijeme koje svršeni srednjoškolci provedu evidenciji Službe za zapošljavanje jer je svaki vid praktične nastave korak do posla, smatraju Privrednoj komori.

Sve ovo bilo bi teško izvodivo bez podrške koju pružanje Njemačka organizacija GIZ.

Mi smo ubjeđeni da ono što mi imamo u Njemačkoj, taj dualni sistem obrazovanja može poslužiti kao model, ali naravno postoji rizik da oni koji vjeruju da se taj sistem jednostavno može prekopirati i primjeniti u drugoj zemlji to osude na propast. Sistem obrazovanja je nešto što je povazno i sa tradicijom, kulturom i historijom. Sistem koji mi imamo nije sistem koji je nastao kroz 10 ili 15 godina već sistem koji se razvijao stotinama godina i zbog toga ne može biti prekopiran u sve države, ali ono što mi preporučujemo je da se iskoriste elementi tog sistema “, kaže Isabel Rapp, projekt menadžer organizacije GIZ.

BPK je u završnoj je fazi izrade pravilnika o praktičnoj nastavi kod poslovnog subjekta i u skladu sa ovim dokumentom predviđeno je da svi poslovni subjekti kod kojih će učenici imati praktičnu nastavu moraju imati edukativnog mentora sa odgovarajućim certifikatom. Pravilnik će od nove školske godine stupiti na snagu.

rtvbpk