Odobrena realizacija Projekta sanacije putnog pravca Cvilin – Kožetin

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je na svojoj današnjoj sjedniciPrijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za potpisivanje ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za realizaciju Projekta uspostave Dijaliznog centra u Goraždu. Vezano za ovaj ugovor koji bi se trebao potpisati između Vlade BPK Goražde i JZU Kantonalna bolnica Goražde donesen je i zaključak kojim je dato zaduženje Minsitarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da dostavljenu dokumentaciju dopuni analizom troškova uspostave i funkcionisanja Dijaliznog centra, kao i mišljenjima nadležnih kantonalnih organa.

Na sjednici je razmatran Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za 2018. godinupo kojem je obrazloženje dao direktor Zavoda Hamed Topuz. Budući da je konstatovano da je došlo do povećanja izdvajanja koji se odnose na Esencijalnu listu lijekova i bolovanja, prije upućivanja izmjena i dopuna Finansijskog plana u skupštinsku proceduru usvojen je zaključak kojim je dato zaduženje Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da u što kraćem roku održi sastanke s reprezentativnim sindikatima u zdravstvu i sagleda činjenice zbog kojih nije došlo do stvaranja ranije dogovorenih ušteda u budžetu Zavoda zdravstvenog osiguranja. Također je konstatovano da resorno ministarstvo ovo treba uzeti u obzir prilikom pregovaranja o novim kolektivnim ugovorima u zdravstvu.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o dopuni Odluke o načinu i uslovima prodaje građevinske parcele zvane Hadžića polje, površine 300 m², glavnog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela H4“ i Elaborata o geomehaničkim ispitivanjima tla na kojem je predviđena izgradnja ovog objekta radi kupovine stana po povoljnijim uslovima putem javnog nadmetanja-licitacije.

Također, donesena je i Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnim objektima „Lamela-H3“ i „Lamela-H4“ u Goraždu.

Vlada je dala saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda„Kapitalni tansferi međunarodnim organizacijama“ u ukupnoj vrijednosti od 195.000,00 KM. Ova sredstva bit će utrošena za sufinansiranje projekata iz oblasti energetske efikasnosti u okviru već ranije započete saradnje sa UNDP-om BiH, a ove godine predviđeno je provođenje mjera energetske efikasnosti na objektima Kantonalnog zavoda zdravstveno osiguranja, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“, OŠ „Husein ef. Đozo“ te OMŠ „Avdo Smailović“.

Nakon usvajanja Odluke o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžetu BPK Goražde za 2018. godinu koja se odnosi na sredstva u iznosu od 70.000,00 KM koja je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica odobrilo za sufinansiranje sanacije i asfaltiranja putnog pravca Cvilin-Kožetin i usvajanja Odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Vlade na ekonomskom kodu „Transferi nižim nivoima vlasti“ za 2018. godinu, Vlada je donijela Odluku o odobravanju realizacije projekta sanacije i asfaltiranjapomenutog putnog pravca u vrijednostiod 99.000,00 KM.

Na osnovu Sporazuma o poslovnoj saradnji između Vlade BPK Goražde i BBI Banke za plasiranje povoljne linije finansiranja za privredna društva i obrtnike s područja BPK Goražde, Vlada je odobrila Ugovor o finansiranju uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredno društvo „Hubjer“ d.o.o. Goražde.

Odoberni su i transferi Gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH za april 2018. godine.

Prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2018. godinu i obustavi izvršenja pojedinih rashoda i izdataka za ovu godinu vrećeni su Ministarstvu finansije na doradu.

Vlada je dala saglasnost na projekat „Sjećanje na poginule borce“ Organizacije porodica šehida i poginulih boraca i Projekat nabavke kompjuterske opreme Udruženja veterana rata, zelenih beretki i patriotske lige. Također, odbrena su sredstva na ime sufinansiranja VI biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2018“.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobrena su novčana sredstva JU „Centar za kulturu Goražde“ na ime sufinansiranja štampanja i promocije knjige goraždanskog autora Munevera Perle.

Odobrena su i novčana sredstva JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde po Sporazumu o regulisanju potraživanja upsolenika ove javne ustanove.

Vlada je dala saglasnost na Odluku SkupštineJP „Bosansko-podrinjske šume“ o imenovanju privremenog Nadzornog odbora ovog javnog preduzeća.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i u skupštinsku proceduru upućeni Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Izvještaj o radu za 2017. godinu i Program rada JU „Centar za socijalni rad“ BPK Goražde za 2018. godinu. Vezano za Izvještaj o radu Centra za socijalni rad, Vlada je usvojila zaključak o potrebi da se uradi analiza izdvajanja koja se finansiraju iz budžeta ove ustanove a ne potpadaju pod izdvajanja za socijalno ugrožene kategorije stanovništva.