Data saglasnost osnovnim školama za zapošljavanje odgovarajućeg, stručnog kadra za obrazovanje djece sa poteškoćama u razvoju

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju 158.redovnu sjednicu.

U skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji, Vlada je dala saglasnost osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ i „Fahrudin Fahro Baščelija u Goraždu, „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima i osnovnoj školi „Ustikolina“ u Ustikolini za zapošljavanje odgovarajućeg, stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Sporazumom kojeg su zaključili Federalni zavod i Služba za zapošljavanje BPK te Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK, u periodu od devet mjeseci sufinansirat će se troškovi obaveznih doprinosa i neto plaće za četiri stručna kadra koji će raditi sa djecom sa poteškoćama u razvoju. Kako je istaknuto, Federalni zavod sufinansira ovaj projekt sa 21.000 KM, a ostatak od 9.000 KM resorno ministarstvo.

Vlada je usvojila i odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovih i srednjih škola s područja BPK Goražde i OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2018/19 godini.

Premijer BPK Goražde dobio je saglasnost Vlade da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija s prostora BPK Goražde, sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja –Terme-Ilidža, kao i za potpisivanje Aneksa ugovora o dodjeli grant sredstava sa „Republičkom agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća“ Banja Luka.

Na današnjoj sjednici Vlada je odobrila realizaciju projekta „Izgradnja – završetak izrade termo fasade na zgradi u ulici 1. slavne Višegradske brigade br. 3“, u vrijednosti od 70.000 KM. U skladu s tim, donesena je Odluka o postupku javne nabavke i Rješenje o imenovanju Komisije za javne nabavke. Kako je istaknuto, sredstva za sufinansiranje ovog projekta u iznosu od 60.000 KM obezbjeđena su u budžetu Vlade na ekonomskom kodu „Tekući transferi nižim nivoima vlasti-za projekte, a za ovu namjenu Kanton Sarajevo izdvojio je 50.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, usvojena je Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljavanje stambenih potreba, a JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde odobreno je 5.000 KM za nabavku opreme, rashladnog uređaja za skladištenje i čuvanje vakcina.

 Iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobrena su novčana sredstva Udruženju za očuvanje lika Zaima Imamovića i Udruženju demobilisanih boraca BPK, za podršku u realizaciji aktivnosti, odnosno za odlazak malonogometne ekipe ratnih veterana na XIV međunarodni memorijalni malonogometni turnir  „Alija Izetbegović“ koji će se održati u Brčkom.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je usvojila Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje postupka uništenja vatrenog oružja, dijelova za vatreno oružje i municije, kao i Odluku o njihovom uništenju.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila službeno putovanje u inostranstvo – Španiju, nastavnicima, pratiocima učenika JU STŠ „Hasib Hadžović“ i JU MSŠ „Enver Pozderović“ iz Goražda na ekskurziju.