Analiza zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru BPK Goražde

Antikorupcijska mreža u BiH i Helsinški odbor za ljudska prava , predstavili su rezultate Analize zakonodavnog okvira u oblasti zapošljavanja u javnom sektoru BPK Goražde. Konstatovano je da je pozitivno što je BPK  usvojio Zakon o državnoj službi . Međutim, nisu doneseni podzakonski akti koji bi trebali da bliže odrede oblast zapošljavanja . U  izostanku podzakonske regulative , u BPK  se primjenjuju federalne uredbe koje su preširoke i potencijalno koruptivne.  Da bi se proces zapošljavanja u državnu službu učinio transtaprentnim , neophodno je , da se diskreciona ovlaštenja rukovodioca organa uprave ukinu , izjavili su danas predstavnici Helsinškog  odbora  za ljudska prava.