Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 165. redovnu sjednicu

Stvorene pretpostavke za realizaciju dva nova projekata energetske efikasnosti u obrazovanju

Na  današnjoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru Emiru Okoviću da sa  UNDP-om BiH potpiše Sporazum o podjeli troškova na projektima povećanja energetske efikasnosti na području BPK Goražde.Radi se o nastavku saradnje Vlade BPK-a i UNDP-a na Projektu zelenog ekonomskog razvoja usmjerenog na podizanje energetske efikasnosti u javnom sektoru, u okviru kojeg će,u OMŠ „Avdo Smailović“ i OŠ „Husein ef. Đozo“, biti omogućen početak novih projekata utopljavanja objekata. U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava iz kojih će se finansirati troškovi edukacije kadrova koji će raditi u budućem Dijaliznom centru pri Kantonalnoj bolnici u Goraždu. Vlada je razmatrala prijedloge instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u osnovnim i srednjim školama na području BPK Goražde. S tim u vezi, usvojen je zaključak kojim je dato zaduženje Ministarstvu za finansije da sačini procjenu potrebnih novčanih sredstava za ove namjene, te da se, nakon pribavljenog mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća i utvrđivanja načina obezbjeđenja dodatnih sredstava i vremena početka primjene, prijedlozi instrukcija u što kraćem roku ponovo dostave Vladi na razmatranje. Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila novčana sredstva na ime pomoći za nabavku udžbenika djeciiz kategorije boračkih populacija koja pohađaju srednje škole. To pravo, prema podacima Ministarstva, u ovoj školskoj godiniostvarilo je 28 učenika.  Vlada je dala saglasnost naProjekt specijalizacija u Kantonalnoj bolnici Goražde za 2018. godinu. S tim u vezi, donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstva u iznosu od 20.000,00 KM na ime sufinansiranja jednog dijelaovih troškovakako bi seobezbijedila specijalizacija i subspecijalizacija ljekara zaposlenih u Kantonalnoj bolnici.

Gradu Goraždu i općinama Foča i Pale u FBiH odobreni su tekući transferi iz Budžeta BPK Goražde za maj 2018. godine, a razmatrani su i projekti lokalnih zajednica koji se finansiraju iz sredstava pomoći za projekte. Vlada je dala saglasnost za isplatu novčanih sredstava na ime redovne mjesečne tranše JP Radio-televizija BPK Goražde.  Također, donesena jeOdluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde za nabavku vakcine protiv sezonske gripe. Planom zavoda, predviđeno je da se za ovu godinu osigura nabavka najmanje 300 doza vakcina za rizične grupe stanovništva. Ministarstvu za privredu data je saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za sanaciju fasade na objektu u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojem su smješteni uređaji i oprema za primopredaju radio i tv signala koji se nalazi na lokalitetu Hadžića brda.

Također, data je saglasnost ministru za privredu za zaključivanje ugovora u vezi s nabavkom i postavljanjem video-nadzora na objektima u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u kojima su smješteni uređaji i oprema za primopredaju radio i tv signala na lokalitetima Biserne, Uhota brda i Hadžića brda na teritoriji Grada Goražda, na lokalitetu Zebina šuma u općini Foča u FBiH i na lokalitetima Pogledi i Cerice na području općine Pale u FBiH. Do zaključenja sjednice, Vlada je donijela Odluku o odobravanju nabavke peleta za potrebe zagrijavanja poslovnih prostorija budžetskih korisnika.