Primljena k znanju Informacija o dinamici realizacije Godišnjeg plana korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća

Kantonalni štab civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantnona Goražde održao je juče svoju 20. redovnu sjednicu.

Nakon usvajanja zapisnika sa 18 i 19. redovne sjednice te vanredne sjednice, Kantonalni štab razmatrao je a potom i primio k znanju Informaciju o pojavama opasnosti od prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona za period od 28.07.2018.godine do 21.10.2018.godine.

U navedenom periodu zabilježen je manji broj opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje ugrožavaju ljude i materijalna dobra. Zabilježeno je trinaest pojava požara na području Grada Goražda. Najopasniji od njih bio je požar na Gradskoj deponiji komunalnog otpada Šišeta, koji je prouzrokovao veliku opasnost po zdravlje stanovništva, posebno onog koji živi u neposrednoj blizini požarišta.

Takođe, razmatrana je i Informacija o dinamici realizacije Godišnjeg plana korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2018.godini, koja je primljena k znanju.