Zasjedala Vlada BPK Goražde

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj.o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017.godinu, kojeg je sačinio Kantonalni odbor za razvoj.

Kako je navedeno, Izvještaj o razvoju zasniva se na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kao i izvještajima o radu ministarstava BPK Goražde, te podacima prikupljenim od strane jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih relevantnih aktera.

Prema njima, Bosansko-podrinjski kanton bilježi kontinuirani rast indeksa razvijenosti koji je sa 91.8 u 2014.godini, porastao na 95.1 u 2017. godini.

Najznačajniji projekti u 2017. godini realizovani su u oblasti privrede i obrazovanja, a neki od ključnih projekata uključuju: sanaciju lokalnih puteva, zaštitu od poplava, projekat ruralnog razvoja, stambeno zbrinjavanje i zatvaranje kolektivnih centara, kontinuiranu podršku zapošljavanju kroz različite programe u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje.

Prema prikupljenim inputima od strane lokalnih i regionalnih sudionika o aktivnostima i projektima provedenim u izvještajnom razdoblju može se konstatovati kako je u 2017. godini ukupno završeno 108 projekata, u toku je bilo 57 projekata, uz 114 odgođenih projekata.

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat o opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u BPK Goražde. Formirana je radna grupa koja će pripremiti pravne akte vezane za osnivanje ovog javnog preduzeća, izradu finansijskog okvira rada, djelovanja i obezbjeđivanja sredstava.

Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova razmatrala i usvojila nacrt Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Primljene su k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za septembar i prvih devet mjeseci ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, odobren je prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu razvoju turizma u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. Za sufinansiranje devet projekata u ovoj oblasti odobreno je 52.599 KM.

starstvu za privredu BPK Goražde odobrena su i sredstva u iznosu od 3.600 KM na osnovu Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost. Obaveza ministarstva je da sufinansira plaće za tri polaznika praktične obuke u periodu od 6 mjeseci.

Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa firmom „Euro-asfalt“ Sarajevo, s ciljem izgradnje pristupnog puta ulaznom portalu tunela „Hranjen“ na lokalitetu općine Pale u Federaciji BiH.

Premijer BPK-a Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci stalnih sredstava za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde u iznosu od 80.297 KM koji se odnosi na nabavku softvera i video nadzora na svim raskrsnicama u gradu.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka nabavke fasadnih radova – Termo fasada – na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade, na broju 3 u Goraždu, Vlada je donijela Odluku o poništenju postupka ove javne nabavke budući da nijedan ponudač nije zadovoljio potrebne kriterije.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju kao i 15.000 KM JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za redovne aktivnosti.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje redovna novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije i rad boračkih udruženja za septembar.

Saglasnost Vlade dobili su i projekti Saveza RVI „Sinovi Drine“ i Saveza za sport i rekreaciju invalida.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, odobrena je isplata  studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec maj 2018., kao i redovne novčane tranše Sportskom savezu BPK-a Goražde i JP RTV BPK Goražde.

Vlada je odobrila i jednu sportsku stipendiju rukometašici Eni Kostič, članici Ženskog rukometnog kluba „Goražde“, a novčana sredstva odobrena su i Udruženju Radio klub „Drina“ E71EEE, te Fudbalskom klubu „Dribling“ iz Goražda.

Na prijedlog  Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2018.godinu te odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde za juni ove godine.

Vlada je razmatrala zahtjev za podršku i odobrila sredstva za sufinansiranje nekoliko projekata Islamske zajednice u BiH – Muftijstva goraždanskog.

Razmatran je i Zahtjev za hitnu sanaciju krova zgrade BPK-a Goražde na Trgu branilaca grada te je naloženo Kantonalnom stambenom fondu da sačini procjenu štete i uvrsti ovaj objekat u projekte povećanja energetske efikasnosti.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra-Dana državnosti BiH, te odorila nekoliko jednokratnih novčanih pomoći pojedincima.

Na sjednici je razmatran i usvojen Izvještaj.o razvoju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde s Izvještajem o provedbi Strategije razvoja BPK Goražde za 2017.godinu, kojeg je sačinio Kantonalni odbor za razvoj.

Iako je navedeno, Izvještaj o razvoju zasniva se na relevantnim statističkim podacima publikovanim od strane Federalnog zavoda za statistiku, Federalnog zavoda za programiranje razvoja, kao i izvještajima o radu ministarstava BPK Goražde, te podacima prikupljenim od strane jedinica lokalne samouprave, javnih preduzeća i drugih relevantnih aktera.

Prema njima, Bosansko-podrinjski kanton bilježi kontinuirani rast indeksa razvijenosti koji je sa 91.8 u 2014.godini, porastao na 95.1 u 2017. godini.

Najznačajniji projekti u 2017. godini realizovani su u oblasti privrede i obrazovanja, a neki od ključnih projekata uključuju: sanaciju lokalnih puteva, zaštitu od poplava, projekat ruralnog razvoja, stambeno zbrinjavanje i zatvaranje kolektivnih centara, kontinuiranu podršku zapošljavanju kroz različite programe u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje.

Prema prikupljenim inputima od strane lokalnih i regionalnih sudionika o aktivnostima i projektima provedenim u izvještajnom razdoblju može se konstatovati kako je u 2017. godini ukupno završeno 108 projekata, u toku je bilo 57 projekata, uz 114 odgođenih projekata.

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat o opravdanosti osnivanja Javnog preduzeća za upravljanje i održavanje memorijala, spomen obilježja i drugih obilježja u BPK Goražde. Formirana je radna grupa koja će pripremiti pravne akte vezane za osnivanje ovog javnog preduzeća, izradu finansijskog okvira rada, djelovanja i obezbjeđivanja sredstava.

Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova razmatrala i usvojila nacrt Odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih okupljanja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Primljene su k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za septembar i prvih devet mjeseci ove godine.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, odobren je prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu razvoju turizma u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. Za sufinansiranje devet projekata u ovoj oblasti odobreno je 52.599 KM.

Ministarstvu za privredu BPK Goražde odobrena su i sredstva u iznosu od 3.600 KM na osnovu Memoranduma o zajedničkoj implementaciji projekta „PRO-POSO“ u 2018.godini, koji je zaključen između Ministarstva za privredu BPK Goražde, Obrtničke komore BPK Goražde, Fondacijom Wings of hope-Deutchland i Udruženja za psihosocijalnu podršku i bolju budućnost. Obaveza ministarstva je da sufinansira plaće za tri polaznika praktične obuke u periodu od 6 mjeseci.

Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa firmom „Euro-asfalt“ Sarajevo, s ciljem izgradnje pristupnog puta ulaznom portalu tunela „Hranjen“ na lokalitetu općine Pale u Federaciji BiH.

Premijer BPK-a Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci stalnih sredstava za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde u iznosu od 80.297 KM koji se odnosi na nabavku softvera i video nadzora na svim raskrsnicama u gradu.

Nakon usvajanja Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka nabavke fasadnih radova – Termo fasada – na stambenoj zgradi u ul. 1.slavne višegradske brigade, na broju 3 u Goraždu, Vlada je donijela Odluku o poništenju postupka ove javne nabavke budući da nijedan ponudač nije zadovoljio potrebne kriterije.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je odobrila novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju kao i 15.000 KM JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za redovne aktivnosti.

Vlada je odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje redovna novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračke populacije i rad boračkih udruženja za septembar.

Saglasnost Vlade dobili su i projekti Saveza RVI „Sinovi Drine“ i Saveza za sport i rekreaciju invalida.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, odobrena je isplata  studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2017/2018 godinu za mjesec maj 2018., kao i redovne novčane tranše Sportskom savezu BPK-a Goražde i JP RTV BPK Goražde.

Vlada je odobrila i jednu sportsku stipendiju rukometašici Eni Kostič, članici Ženskog rukometnog kluba „Goražde“, a novčana sredstva odobrena su i Udruženju Radio klub „Drina“ E71EEE, te Fudbalskom klubu „Dribling“ iz Goražda.

Na prijedlog  Ministarstva za finansije, Vlada je donijela Odluku o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2018.godinu te odobrila tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde za juni ove godine.

Vlada je razmatrala zahtjev za podršku i odobrila sredstva za sufinansiranje nekoliko projekata Islamske zajednice u BiH – Muftijstva goraždanskog.

Razmatran je i Zahtjev za hitnu sanaciju krova zgrade BPK-a Goražde na Trgu branilaca grada te je naloženo Kantonalnom stambenom fondu da sačini procjenu štete i uvrsti ovaj objekat u projekte povećanja energetske efikasnosti.

Na kraju sjednice, Vlada je imenovala Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra-Dana državnosti BiH, te odorila nekoliko jednokratnih novčanih pomoći pojedincima.