Upućeno u skupštinsku proceduru:Poznate lokacije za neorganizovana i spontana okupljanja građana

Vlada BPK Goražde nedavno je na prijedlog MUP-a ovog kantona usvojila i Skupštini kantona na razmatranje proslijedila Nacrt odluke o određivanju prostora za održavanje neorganizovanih i spontanih okupljanja građana u BPK Goražde.

Naime, Zakonom o javnom okupljanju BPK Goražde propisano je da se pod mirnim okupljanjem podrazumijeva i svako neorganizovano i spontano okupljanje građana u posebnim i izvanrednim situacijama s ciljem iskazivanja političkih, socijalnih i drugih uvjerenja i interesa, pod uslovom da se ova mirna okupljanja održavaju na utvrđenim lokacijama koje opet preporučuju gradska odnosno općinska vijeća.

“Gradsko vijeće Goražda preporučilo je tri lokacije za mirna okupljanja, prostor Gungor parka, Most Alije Izetbegovića i plato zgrade kantona. Općinsko vijeće Foča u FBiH predlaže da to bude plato  Doma kulture u Ustikolini, dok je Općinsko vijeće Pale u FBiH za ovu općinu predložilo dvije lokacije, Nogometni stadion “Selvedin Selko Žigo” u Prači i sportski teren u sklopu bivše kasarne Hrenovica”, pojasnio je Emko  Rizvanović, šef Ureda komesara policije BPK Goražde.

Dodadašnja iskustva sa protestima ovakve vrste, bar kad je riječ o policiji u Goraždu su zadovoljavajuća.

“Mi do sada nismo imali problema, ali ovom odlukom će se stvoriti bolji uslovi za implementaciju Zakona o javnom okupljanju, odnosno građani će lakše ostvarivati svoje demokratsko pravo na javno okupljanje i izražavanje svojih uvjerenja i interesa”, tvrdi Rizvanović.

Što se pak tiče organizovanih javnih okupljanja njih je mogiuće planirati i na drugim mjestima.

“Organizovana javna okupljanja gdje je poznat organizator i gdje se poduzimaju i druge mjere, kao što je određivanje vođe protestnog okupljanja, redara i poduzimanje ostalih mjera u cilju bezbjednog odvijanja javnog okupljanja se mogu održavati i na drugim lokacijama. To ne smije samo biti u krugu od 20 metara od javnih ustanova, zdravstvenih ustanova, škola i  drugih važnih objekata”, ističe Rizvanović.

Nakon što Skupština BPK Goražde usvoji odluku, uslijediće i druge kojima će se propisati način i obim mjera za osiguranje prostora za mirno okupljanje građana.