Održana telefonska sjednica Vlade BPK Goražde

Odobrena intervencija od 40 tona peleta iz robnih rezervi za kantonalne institucije

Vlada Bosansko-podrinjskog katnona Goražde danas je održala telefonsku sjednicu na kojoj je dala saglasnost Direkciji robnih rezervi da izvrši isporuku 2.000 litara lož-ulja Domu za stara i iznemogla lica Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.

Vlada je donijela odluku kojom jedato odobrenjeDirekciji robnih rezervi da prema kantonalnim institucijama u Bosansko-podrinjskom kantonu interveniše sa 40 tona drvenog peleta iz robnih rezervi. Također, Direkciji je data saglasnost za nabavku 16.000 litara lož-ulja i 70 tona peleta za robne rezerve.

Vlada je na ovoj sjedniciusvojila i Izvještaj Zajedničke komisije za javne nabavke Bosansko-podrinjskog kantona Goraždeo završenoj proceduri javnih nabavki za potrebe kantonalnih budžetskih korisnikakoje se odnose na nabavku štamparskih usluga, tečnih goriva za službena motorna vozila, lož-ulja za kotlovnice te usluge popravke i održavanjavoznog parka u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.