POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU

U četvrtak, 29.11.2018., potpisan je Memorandum o razumijevanju o zajedničkoj saradnji u okviru projekta „IDEAL – Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u Bosni i Hercegovini“. Ovaj projekat ima za cilj unaprjeđenje stručnog obrazovanja i obuke u sektoru proizvodnje plastičnih ploča, ploha, cijevi i profila kroz stručnu praksu. Projekat je orijentisan na potrebe tržišta rada i dovest će do smanjenja postojećeg jaza između potreba industrije i ponude formalnog sistema obrazovanja.

Prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Damira Žuge, ovaj projekat podrazumijeva osiguravanje kontinuiteta rada na unaprjeđivanju stručnog obrazovanja u BPK Goražde, u saradnji sa GIZ-om i korporativnim sektorom. Ministar Žuga je ovom prilikom istakao da će zanimanje plastičar postati jedno od perspektivnijih u BPK Goražde u doglednom periodu, te da će implementacija ovakvog projekta doprinijeti skraćivanju tog perioda.

Predstavnik projektnog partnera, ispred Fondacije Hastor Haris Fadžan, objasnio je kako se radi o projektu koji će rezultirati povećanjem kvaliteta stručnog obazovanja za plastičare u BPK Goražde, te povećanjem usklađenosti između tržišta rada i sistema formalnog obrazovanja. Fadžan spominje i da će rezultati ovog projekta biti formiranje standarda za zanimanje plastičar, a na osnovu informacija prikupljenih anketiranjem kompanija kojima je potreban radni kadar ovog zanimanja, te izrada novog nastavnog plana i programa u SSŠ „Džemal Bijedić“ sa pomenutim standardom. Planirana je i implementacija programa prekvalifikacije odraslih, također u skladu sa novoformiranim standardom zanimanja. Projekat će se implementirati od 2018. do 2021.

Predstavnik kompanije „Prevent Components“ d.o.o. Goražde Anes Bunjo je istakao kako je ovaj projekat još jedna društveno-odgovorna aktivnost Prevent Grupacije usmjerena na unaprjeđenje lokalne zajednice. Kroz politiku društveno- odgovornog poslovanja Prevent posebnu pažnju poklanja njegovanju odnosa s lokalnom zajednicom te izgradnji zajedničke vrijednosti kao osnove za razvoj kompletnog društva.

Majda Tolić, predstavnica GIZ-a, istakla je zadovoljstvo projektom, budući da je isti iniciran od strane privatnog sektora što u prvoj liniji pokazuje kolika je potreba privatnog sektora za educiranim radnim kadrom. Tolić navodi da je ovaj projekat još jedan primjer proaktivnog i zajedničkog nastupa privatnog i javnog sektora u BPK Goražde.

 

Direktor SSŠ „Džemal Bijedić“ Admir Kurtović pozdravio je inicijativu predviđenu projektom. Iako SSŠ „Džemal Bijedić“ ima predviđen nastavni plan i program za plastičare, Direktor pozdravlja inicijativu za njegovim unaprjeđenjem i dodatnim usklađivanjem sa potrebama tržišta rada, naročito kada se u obzir uzme obim potrebe industrije u BPK Goražde, ali i u Bosni i Hercegovini, za ovim kadrom.

Partneri u realizaciji ovog projekta su: Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) Gmbh, „Prevent Components“ d.o.o. Goražde, Fondacija Hastor, Ministarstvo za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde i Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde.