Gradski budžet Goražda za 11 mjeseci realizovan 83 posto, manji prihodi od poreza na dobit

Budžet Grada Goražda od 9.779.500 KM u prvih 11 mjeseci ove godine ostvaren je u iznosu od 83 posto od planiranog, odnosno 8.144.000 KM ili 9 posto manje od planiranog za ovaj period.

Porezni prihodi planirani u iznosu od 4.770.000 maraka realizovani su sa 4.820.000 ili 101 posto. S druge strane, u ovoj godini došlo je do smanjena prihoda po osnovu poreza na dobit.

 

“Zbog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli javnih prihoda i finansiranja BPK gdje je omjer 50 posto prihoda kantonu, 50 općini, a porez na dobit smanjen na 30 posto za općine, realizacija je evidentno manja u ovoj godini. To se može očekivati i u narednom periodu. Porez na imovinu je realizovan sa 90 posto, a porez na dohodak sa povećanjam od čak 129 posto od plana, dok su prihodi od indirektnih poreza veći i realizovani sa 101 posto. U projekcijama od Federalnog ministarstva finansija u ovoj i narednoj godini očekuje se povećanje ova dva poreza”, ističe Enisa Lapo, pomoćnica gradonačelnika za finansije, trezor i privredu.

 

Neporezni prihodi planirani u iznosu od 2.826.000 KM realizovani su 2.400.000 ili 86 posto. Prihodi od zemljišne rente realizovani su 50 posto, a prihodi od pružanja usluga budžetskih korisnika 37 posto. Povećana je realizacija prihoda od hidroakumulacije za potopljeno zemljište koji su ostvareni sa 130 posto kao i prihodi od cestovnih naknada koji su realizovani sa 135 posto.

 

“Što se tiče tekućih transfera od kantona mi smo planirali 500.000 KM, a u ovoj godini je realizovano 313.000 KM i što se tiče realizacije imamo za ovu godinu po odlukama 135.000 KM, a razlika se odnosi na transfere koji su odlukama doznačeni u prošloj godini, a realizacija je tek uslijedila. Kapitalni transferi su planirani u iznosu od milion i 605 hiljada, a realizovani su sa 361.000 KM, odnosno 21 posto. U budžetu smo planirali kapitalne transfere od međunarodnih organizacija od 410.000 KM, ali nije bilo realizacije, dok su kapitalni treansferi od Federacije planirani realizovani sa 153.000 ili 31 posto od 500.000, a kapitalni transferi od kantona od planiranih 500.000 KM realizovani su sa 116.000, odnosno 23 posto”, pojašnjava Lapo.

 

Tvrdi kako je najveći dio sredstava utrošen za sufinansiranje projekata sa međunarodnim organizacijama.

 

“Sredstva su namjenska za učešće u finansiranju projekata sa domaćim i međunarodnim organizacijama, namjenski prihodi su došli po ugovorima, tako da je planirano 190.000 KM, ali znatno se više utrošilo da ne bi projekti propali. Što se tiče kapitalnih izadataka, oni su realizovani sa 30 posto manje od plana i tu se radi o nabavci specijalnog vozila za civilnu zaštitu čija će realizacija uslijediti, imamo planirana sredstva”, ističe Enisa Lapo.

 

Očekivanja su da će budžet Goražda, po uzoru na prošlu, i za ovu godinu biti ostvaren u iznosu od 90 posto od planiranog, a izmjena i dopuna budžeta neće biti. Gradskom vijeću već je ponuđen Nacrt budžeta za 2019. koji na posljednjoj sjednici nije usvojen.