Usvojeni prijedlog rebalansa Budžeta za 2018. i nacrt Budžeta BPK-a za 2019. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u nastavku redovne 172.sjednice utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu. U skupštinsku proceduru upućeni su i ostali dokumenti bitni za budžetsko planiranje u narednoj 2019.godini.

Prijedlogom rebalansa u visini od 36.972.796 KM, kojeg je danas usvojila Vlada, Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2018.godinu smanjen je za više od 3 i po miliona konvertibilnih maraka u odnosu na planirani budžet.

Vlada je usvojila i nacrt  Budžeta BPK-a Goražde za 2019.godinu u iznosu od 39.415.596, 00 KM, kao i prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01-31.03.2019.godine u iznosu od  8.086.901,00 KM, koji su sa Nacrtom Zakona o izvršenju Budžeta BPK za 2019.godinu upućeni Skupštini na usvajanje.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila po 25.000 KM za finansiranje specijalizacija u Kantonalnoj bolnici i redovne aktivnosti Doma za stara i iznemogla lica, a ovoj javnoj ustanovi odobreno je i 2000 litara lož ulja za zagrijavanje prostorija.