Povećan broj lica koja su u 2018 godini zatražila besplatnu pravnu pomoć

Na području BPK Goražde, 2018. godinu,  između ostalog obilježio je i porast broja korisnika besplante pravne pomoći i to za 46 korisnika više nego u 2017. Različite vrste pravne pomoći, od  Zavoda  za pružanje besplatne pravne pomoći  našeg kantona, zatražilo je 749 lica.

„ Od ukupnog broja korisnika usluga kroz zahtjeve je formirano 320 predmeta. Od tog broja 62 su parnična postupka, 109 predmeta upravnog, zatim 25 vanparničnog i 23 izvršnog postupka, kao i jedan predmet prekršanog i 3 upravnog spora. Takođe imali smo i 97 ostalih predmeta, dok 429 usluga koje smo pružili odnose se na usmene pravne savjeta“ kazao je Muris Tatarin direktor Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći BPK Goražde.

On je podsjetio da pravo na usluge ovog Zavoda,  imaju isključivo fizička lica, i to ona koja su lošijeg imovinskog stanja, odnosno čiji mjesečni prihodi ne prelaze po članu 35 % prosječene plate Federacije BIH, a nemaju nekretnine ili drugu imovinu koja može podmiriti troškove potupka. Takođe besplatnu  pravnu pomoć na osnovu statusa imaju i  djeca bez roditeljskog staranja, lica kojima je oduzeta poslovna sposobost, žrtve porodičnog nasilja, te korisnici stalne novčane pomoć i osobe koje imau najniže penzije.

Direktor Tatarin naglašava da je ovo je regulasno kantonalnim zakonom, a  usluge Zavoda za besplatnu pravnu pomoć, ogledaju se kroz davanje pravnih savjeta kao i sastavljanje tužbi, žalbi, prigovora i prijedloga.