Vlada BPK Goražde zatražila informacije o stečenim zvanjima svih uposlenika

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa, a u vezi implementacije izmjena Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu Federacije BiH, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužila je zavode, agencije, direkcije i upravne organizacije, pravna lica s javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona, Grada ili općine, javna ustanove i javna preduzeća čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina, kao i privredna društva u kojima Kanton, Grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala, da postupak prijema u radni odnos vrše isključivo nakon provedene procedure obaveznog javnog oglašavanja za prijem u radni odnos.

Takođe, Vlada je zadužila personalne službe ministarstava obrazovanja, pravosuđa i unutrašnjih poslova, te Centra za socijalni rad, da Vladi dostave informacije o stečenim zvanjima svih uposlenika na školskim i visokobrazovnim ustanovama, kao i o vremenu njihovog sticanja.

Nakon uvodnog obrazloženja resornog ministra,Vlada je primila k znanju informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona za novembar i decembar prošle godine, kao i Informaciju o stanju sigurnosti na području kantona i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za 2018.godinu.

Kako je tim povodom navedeno, stanje sigurnosti na području našeg kantona u 2018. godini u odnosu na isti period 2017.godine, karakteriše smanjenje broja krivičnih djela, te povećanje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Obzirom da je 2018. godina bila i izborna godina, te je iz oblasti krivičnih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina evidentirano i jedno krivično djelo „izborna prevara“, Vlada je zadužila Upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova da joj za period maj-oktobar 2018.godine dostavi detaljan izvještaj o provedenim aktivnostima i svim registrovanim slučajevima koji su ukazivali na izbornu prevaru.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost na povećanje osnovnog kapitala JP Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde , kao i saglasnost o poklonu nekretnina u vlasništvu ovog preduzeća. Kapital ovog preduzeća povećan je za kapital šume i šumskog zemljišta za iznos od 1.051.997 KM, te kapital poljoprivrednog zemljišta :voćnjaka, livada i pašnjaka za iznos od 852.775 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području kantona, te akontativnu  isplatu novčanih sredstava sportskim klubovima.

Odobreni su i tekući transferi općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar ove godine, a na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku i isporuka 2000 litara lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite, Općini Pale u Federaciji BiH dodijelila pojedinačnu akontaciju u iznosu od 5000 KM za hitne intervencije nakon prirodne nesreće koja je zahvatila ovaj dio našeg kantona.