Najoštrije osuđujemo svaki vid napada na policiju i policijske službenike!

Nezavisni odbor u čijoj je nadležnosti, a u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima izbor, smjena i praćenje rada policijskog komesara, razmatrajući Godišnji izvještaj o radu Uprave policije, kao i posljednja dešavanja na području Kantona Sarajevo kada je izvršeno ubistvo dvojice policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, te sve učestalije fizičke i verbalne napade na policijske službenike i na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, najoštrije osuđuje svaki vid napada na policiju i policijske službenike, te smo mišljenja da je potrebno pooštriti kazne za krivična djela koja ugrožavaju sigurnost države i njenih građana i uložiti sve napore kako bi se sigurnost u cijeloj Bosni i Hercegovini podigla na veći nivo. Nezavisni odbor je u proteklom periodu realizovao sve planirane aktivnosti iz djelokruga svog rada kroz neposrednu prezentaciju i interpretaciju statističkih pokazatelja koji se odnose na stanje javnog reda i mira, kriminalitet, sigurnost saobraćaja, ali i sa aspekta najistaknutijih sigurnosnih prilika, kao i donosio zaključke i prijedloge iz svoje nadležnosti. Napominjemo da je Nezavisni odbor završio proceduru za izbor policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. I u narednom periodu, Nezavisni odbor će obavljati poslove utvrđene Zakonom o unutrašnjim poslovima i Poslovnikom o radu Nezavisnog odbora, te ostalim pozitivnim zakonskim propisima sa osnovnim ciljem postizanja još većeg stepena zaštite ljudskih prava i sloboda građana koji žive i borave na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i podizanja što većeg nivoa sigurnosti građana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ovom prilikom dajemo punu podršku svim policijskim službenicima u obavljanju njihovih poslova, te pozivamo građane Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na saradnju sa Upravom policije.