Data puna podrška realizaciji Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 184.redovnoj sjednici razmatrala je i primila k znanju dokument Upravnog odbora Fondacije „Istina za Goražde“ pod nazivom „Realizacija Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina na području regije Goražde“.

Vlada je podržala zaključke i zahtjeve iznesene u ovom dokumentu te će ih proslijediti svim nadležnim organima i institucijama kao i predstavnicima međunarodnih subjekata u Bosni i Hercegovini.

Ministar za privredu dobio je od Vlade saglasnost da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države na području općine Pale FBiH sa kompanijom „Euro-Asfalt“ d.o.o. Sarajevo u cilju izgradnje pristupnog puta sjevernom portalu tunela Hranjen.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbeglice, Vlada je usvojila Program mjera za prevenciju, zaštitu i borbu protiv nasilja u porodici za područje BPK-a Goražde 2019-2020.godina te naložila intezivnije praćenje njegove realizacije radi efikasnije zaštite i borbe protiv nasilja.

Usvojenim zaključkom pokrenuta je inicijativa za dopunu Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji FBiH prema Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica i Vladi Federacije BiH. Ovim izmjenama, kako je navedeno, otklonile bi se blokade pri ovjeri zdravstvenih knjižica, a sami tim i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu povratnika u Republiku Srpsku.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku,kulturu i sport o početku obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Tom prilikom konstatovano je povećanje broja upisane djece sa 201 u 2018.godini na 247 u ovoj godini.

Takođe, prihvaćen je prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za korekciju cijena lijekova, te data saglasnost za ovjeru godišnjih finansijskih izvještaja za 2018.godinu za budžetske korisnike.

Vlada je potvrdila Odluku Nezavisnog odbora o godišnjoj ocjeni rada Policijskog komesara za period 01.01- 31.12.2018.godine, te imenovala članove drugostepene komisije za rješavanje po prigovorima na Nacrt rang-liste podnosilaca zahtjeva za kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnim objektima „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

U nastavku sjednice, Vlada je dala saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor u zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča u Federaciji BiH sa privrednim društvom „Agroideja“ d.o.o. Sarajevo, kao i anex ugovora sa privrednim društvom Auto kuća „AS“ d.o.o. Goražde.

Odobrena su i akontativna sredstva u iznosu od 17.700 KM za devet sportskih klubova, nosioca sportskih djelatnosti na području Kantona, novčana sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saboraca, kao i isporuka 1.000 litara lož ulja za potrebe JU „Sportski centar“ Goražde.

Vlada je nakon razmatranja predočenog materijala dala punu podršku privrednom subjektu „Oniprom“ u prevazilaženju aktuelne situacije, uz preporuku da se ubrza proces koji će dovesti do njegove finansijske stabilizacije i normalnog funkcionisanja.

Na kraju sjednice, Vlada je usvojila Izvještaj Direkcije robnih rezervi o potrošnji energenata i radu kotlovnica za 2018.godinu, te utvrdila Program i Finansijski plan obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine na području ovog Kantona.