Data saglasnost osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da nastave započete procedure prijema u radni odnos nastavnika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 186.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala saglasnost za isplatu subvencija, dijela profitne marže za pet privrednih društava, na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike s područja kantona, zaključenim između Vlade BPK i BBI banke d.d. Sarajevo.

Direkcija za ceste BPK dobila je saglasnost za plaćanje računa koji se odnosi se na treću tranšu zimskog održavanja regionalne ceste R- 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2018/2019.godinu.

Nakon što je primila k znanju Informaciju  Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde u vezi Analize trenutnog finansijskog stanja u zdravstvu na području kantona, usvojen je zaključak da se se zbog neplaćenih obaveza i prikazanog deficita u Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde nisu stekli uslovi za implementaciju člana 67 potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika-doktora medicine i stomatologije u oblasti zdravstva u dijelu koji se odnosi na visinu satnice i predložene koeficijente.

Kako je istaknuto, ova analiza može biti dobar polazni dokument za zaključenje novih kolektivnih ugovora koji su u fazi pregovaranja, te da se o radno-pravnom statusu usposlenika u zdravstvu može konkretnije razgovarati tek nakon usvajanja Finansijskog plana Zavoda za ovu godinu.

Vlada je dala saglasnost menadžmentu Doma za stara i iznemogla lica Goražde za prijem dvije njegovateljice posredstvom učešća u federalnom programu zapošljavanja.

Odobrena su i novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart ove godine, kao i isporuka 2000 litara lož ulja Domu za stara lica za zagrijavanje prostorija.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja odobrena su novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za januar i februar ove godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o postupku prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u osnovnim i srednjim školama BPK Goražde Ministarstva za obrazovanje.

Cijeneći specifičnosti kada je u pitanju zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama, a koje su regulisane zakonima i uzimajući u obzir Odluku o izglasavanju nepovjerenja Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno njen član 2. u kojem su osnovne i srednje škole izuzete od zabrane prijema u radni odnos, Vlada je dala saglasnost osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde da nastave započete procedure prijema u radni odnos nastavnika, stručnih saradnika i saradnika.

Kako je istaknuto, u skladu sa Odlukom o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, postupci će se nastaviti za onaj broj izvršilaca i radnih mjesta koji su se finansirali u prva tri mjeseca 2018.godine i do nivoa sredstava u tom periodu.

Nakon što je primila k znanju Informaciju o isteku Ugovora o pružanju usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a Goražde kao i studenata dislocirane nastave Mašinskog faktulteta, Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanje za potpisivanje anex-a ugovora, u trajanju do okončanja postupka javne nabavke, a najkasnije do 90 dana.

Predmet razmatranja bila je i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2019.godine koja je takođe, primljena k znanju.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je formirala Operativni štab Vlade BPK-a Goražde za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u ovom kantonu.

Do kraja sjednice, Vlada se upoznala sa zaključcima Vijeća ministara BiH, te novčano podržala poslovno-stručnu konferenciju namijenjenu proizvodnim kompanijama PIT Drina 2019. i završetak obnove Aladža džamije u Foči