Budžet općine Foča u F BIH usvojen u iznosu od 1,8 miliona KM

Nakon rasprava i diskusija, o trenutnom finaisjskom planu, te prijelogu za ovu godinu, vijećnici su usvojili budžet u iznosu od 1.791.500 KM, a koji je kako je rečeno na sjednici  u skladu  sa pozitivnim mišljenjem Ministarstva za finansije BPK Goražde.

Takođe u okviru ove tačke dnevnog reda, usvojen je i zaključak o zakazivanju tematske sjednice Vijeća odmah po formiranju izvršne vlasti BPK , a na koju će se pozvati  predstavnici zakonadavne i izvršne vlasti kako bi razgovarali o finansiranju Općine Foča iz Budžeta kantona.  Općinsko vijeće uputilo je Skupštini i Vladi BPK Goražde  prijedlog Izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda, uz zahtjev da se očituje i zajedno sa Općinom Foča i Pale uputi Vladi Federacije BIH. Vijeće je jednoglasno  usvojilo i Odluku o izvršenj budžeta Općine Foča za 2019. godinu.

Usvojen je i Program rada Općinskog vijeća Općine Foča za 2019. godinu. Na 18-toj redovnoj sjednici  vijećnici su razmatrali i Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama zaštite i korištenja poljoprivrednog zemljišta na području Općine Foča. Nakon obrazloženja, uslijedila je konstruktivna rasprava vijećnika, a u konačnici i ova Odluka je usvojena. Bez veće polemike i rasprave vijećnici Općine Foča u F BIH usvojili su i Izvještaj o izvršenom redovnom godišnjem popisu u Općini Foča za 2018. godinu.