Gradsko vijeće: Folklorna društava i delegacija Grada Goražda putuju na 22. Međunarodni festival djeteta u Tursku

Vijećnici Gradskog vijeća Goražde u nastavku 18. redovne sjednice usvojili su Odluke o razriješenju člana i zamjenskog člana Gradske izborne komisije Goražde Džemaila Popovića i Biljane Heleta zbog isteka mandata, te je usvojena i odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje dva člana Gradske izborne komisije.
Usvojena je i odluka o imenovanju članova Skupštine JKP „6.mart“ te JP Veterinarska stanica Goražde, na period od tri mjeseca, odnosno do konačnog imenovanja Skupštine. Gradsko vijeće odobrilo je putovanje Ansambla narodnih igara i pjesama Centra za kulturu, KUD-a Azot Vitkovići i delegacije Grada Goražda na 22. Međunarodni festival djeteta u tursku općinu  Gaziemir. Ukupno  48 Goraždana boravit će u Turskoj u periodu od 18 do 27. Aprila.
Na sjednici je usvojena i Odluka o utvrđivanju javnog interesa radi izgradnje sistema za snabdijevanje vodom naselja Laleta, Budići i Doca u Goraždu, u korist Grada Goražda uz amandman da se obuhvate i kuće koje nisu bile planirane. U skaldu sa ovom odlukom radi uzgardnje sistema za navodnjavanje može se pristupiti potpunoj kao i nepotpunoj eksproprijaciji u ovom dijelu grada. Vijeće je usvojilo i odluku o utvrđivanju prosječne konačne građevinske  cijene metra kvadratnog korisnog stambenog prostora za 2018. Godinu na području grada Goražda u visini od 913 KM što će poslužiti kao osnovica za izračunavanje naknade za pogodnosti rente u 2019. Godini, ovisno o zonama zemljišta. Usvojena je takođe i odluka o utvrđivanju raspona cijena za neizgrađeno građevinsko zemljište , prema zonama građevinskog zemljišta u Goraždu za 2019 godinu.
Raspon cijena po metru kvadratnom kreće se od 80 do 120 KM u prvoj zoni do 10 do 15 KM po metru kvadratnom u šestoj zoni. Usvojena je i odluka o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta kupcu Izetu Muratspahiću kao i program rada Gradskog vijeća Goražde za ovu godinu. Vijećnici su usvojili i Nacrt odluke o komunalnom redu te je uputili  u javnu raspravu kako bi svi zainteresovani građani mogli dati svoje primjedbe, prijedloge i sugestije.
Do kraja sjednice Gradsko vijeće primilo je k znanju informaciju o realizaciji programa pružanja usluga komunalne zajedničke potrošnje za prošlu godinu na podrčju Grada Goražda i naselja Vitkovići i uplati sredstava JKP 6.mart te analizu stanja u oblasti zaštite od požara i vatrogastva na području Grada Goražda za 2018. Godinu.