Premijer BPK Goražde dobio saglasnost za potpisivanje instrukcije o platnim razredima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 189.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijeru za potpisivanje instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za zaposlenike u srednjim i osnovnim školama na području ovog kantona.

Uz ovu saglasnost, Vlada je zadužila ministarstva finansija, unutrašnjih poslova i pravosuđa da pripreme uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlenike u državnoj službi i policijske službenike.

Ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobila je saglasnost Vlade za potpisivanje sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, kao i djece od rođenja do polaska u osnovnu školu, te lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01-31.12.2019.godine.

Stručna savjetnica za osnovno obrazovanje, koja po ovlaštenju premijera zastupa Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, dobila je saglasnost na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Radi realizacije neophodnih aktivnosti i prohodnosti budžeta, Vlada je na ovoj sjednici usvojila programe utroške sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019.godinu sa ekonomskih kodova: Tekući transfer za informisanje u iznosu od 485.000 KM, Tekući transfer za sport u iznosu od 400.000 KM i Tekući transferi pojednicima-ostalo u iznosu od 100.000 KM.

Nakon usvajanja ovih programa, Vlada je odobrila akontativna novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde, kao i treću, novčanu tranšu  Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Usvojeni su takođe i planovi utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa Podračuna Kantonalnog stambenog fonda i Podračuna za zaštitu okoline u BPK-a Goražde u iznosima od 139.100 i 137.000 KM, koji će se u 2019. godini utrošiti za uknjižavanje stambenih objekata čiji status nije definisan i izradu neophodnih projekata, odnosno za izradu strateških dokumenata i sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoline.

 

Saglasnost Vlade dobili su i programi utroška sredstava ovog ministarstva sa ekomomskih kodova: Kapitalni transferi pojedincima i Kapitalni transferi međunarodnim organizacijama u iznosima od 100.000 i 80.000 KM.

 

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava firmi GPD „Drina“na ime subvencije kupoprodajne cijene 1m2 stambenog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H4“ u Goraždu u iznosu od 100.000 KM.

 

Usvojen je takođe i Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda  – Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte u iznosu od 220.000 KM.

 

Vlada je odobrila i tekuće transfere općinama u sastavu BPK-a Goražde, te utvrdila osnovicu za plaću i naknadu za topli obrok za mart ove godine.

 

Na kraju sjednice, Vlada je na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja usvojila Program obilježavanja 27.godišnjice Armije RBiH BPK-a Goražde za 2019.godinu sa finansijskim planom.