Nema opasnosti od plavljenja Drine, problem sa vodostajima druge kategorije

“Prioritet je stavljen na sliv rijeke Vrbas, Bosne i Une, a rijeka Drina također ima određena upozorenja, ali nisu ekstremnog karaktera. Situacija je pod kontrolom i ovaj period intenzivnih padavina koji je naznačen od 12 do 16 maja da će biti u smislu posmatranja i djelovanja na način kako to predviđa Zakon o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća”, izjavila je Samira Drakovac, pomoćnica gradonačelnika za Civilinu zaštitu.

Ona dodaje kako razloga za veliku zabrinutost nema, no da su i pored toga poduzete mjere opreza.

“Stanje na vodotoku prve kategorije, a to je rijeka Drina je redovno. Što se tiče korita rijeke Drine prilično je slobodno, tako da je u stanju da još uvijek primi velike količine padavina. Ono što svakako utiče na vodostaj rijeke Drine i determinira čitavu situaciju je hidroelektrana Mratinje u Crnoj Gori. Iskustvom ranijih godina smatramo da Ministarstvo sigurnosti BiH već ima redovne kontakte sa Crnom Gorom i da ne bi trebalo da se dese veća iznenađenja”, pojašnjava Drakovac.

Porast nivoa vode je na vodotocima druge kategorije, a padavine koje se najavljuju dodatno će povećati količinu vode. To su rijeka Ocka, Biocka, Podranjenski potok i Osanička rijeka.

“To su rijeke koje imaju bujični karakter i ukoliko bi se desile padavine većeg intenziteta one svakako mogu donijeti značajne štete i gubitke kada je u pitanju stanovništvo i njihova imovina, međutim, u ovom trenutku padavine nisu tako ekstremne, tako da osim porasta vodotoka, nadamo se da neće biti drugih posljedica kada su u pitanju vodotoci druge kategorije.Upozoravamo građane da objekte ili drugu imovinu koja im se nalazi u blizini ovih vodotoka zbrinu, i zaštite od eventualnih posljedica i šteta koje mogu nastati”, ističe Drakovac.