Prema podacima Kantonalnog operativnog centra Goražde, obim i količina kišnih padavina nisu značajnije uticale na vodostaje rijeka u BPK Goražde

Prema mjerenjima na hidrološkoj stanici u Goraždu, visina vodostaja rijeke Drine jutros je iznosila 76,27 cm, a potom je zabilježen blagi pad i u 11 sati vodostaj je iznosio 66,16 cm. Nisu zabilježene pojave opasnosti od prirodnih i drugih nesreća koje bi ugrožavale ljude i materijalna dobra.

Problema sa vodostajima i eventualnih opasnosti od poplava nema ni u Općinama Foča i Pale u Federaciji BiH. Po riječima načelnika općine Pale u FBiH Asima Zeca, manje probleme u ovom dijelu BPK izazvale su bujične vode na lokalnim i putevima u ruralnim dijelovima.

„ Što se tiče ovog dijela korita rijeke Prače, gdje je urađena obaloutvrda, tu nema nikakvih problema i da su bile veće padavine. Jedini problem je što je otvorena baza firme „Euroasfalt“ , ali smo prije nevremena upozorili ljude i dogovorili da udarni dio što se otvorilo korito, oni riješe, da ne bi došlo do plavljenja baze i njihovih objekata i opreme, i to je urađeno. Jutros imamo poziva da je bilo bujičnih voda na lokalnim i putevima u ruralnim dijelovima. Ekipe su na terenu da vidimo o čemu se radi ali vjerovatno je bilo oštećenja, došlo je do zapušenja propusta ali to su manji problemi koji će se riješavati nakon prestanka padavina“ – kazao je Zec.

Podsjetio je da se ova lokalna zajednica dugi niz godina suočavala sa poplavama, ali da je sada situacija drugačija

 „ U više navrata tokom svake godine imali smo probleme i hvala Bogu da se uspio uraditi ovaj glavni dio obaloutvrde od entitetske granice Pograba do mosta u Turkovićima gdje su bila najveća izlijevanja vode. Ostaje dio od Turkovića do Kaljana ali evo radit ćemo projektnu dokumentaciju i za taj dio toka rijeke Prače, kako bi se uradila obaloutvrda. Problemi u ruralnim dijelovima su svakodnevnica jer su  lokalni putevi pod većim nagibom, ali ne prijeti opasnost u vidu ugrožavanja objekata i stanovnika“ – kazao je načelnik Općine Pale u FBiH.

Opasnosti od izlijevanja rijeka i evenutalnih poplava nema ni u Općini Foča u FBiH.

 

„ Zahvaljujući napornom radu lokalne zajednice i Agencije za vodno područje rijeke Save, mi smo uspjeli u velikom dijelu rijeke Drine uraditi obaloutvrdu. Što se tiče ostalih rijeka u ovoj općini situacija je zadovoljavajuća, vodostaji su rasli ali nema opasnosti od izlijevanja Koline ni Drine. Služba Civilne zaštite je obišla teren i utvrdila da je stanje normalno, nema otežavajućih okolnosti ni klizišta. Nema prekida ni jedne saobraćajnice, iako smo  ranije imali bujičnih potoka i prekidi prema pojedinim selima. Uradili  smo propusne kanale većih dimenzija tako da sada  nema problema“ – kazao je načelnik Općine Foča u FBiH Zijad Kunovac.  

Prema informacijama iz Odsjeka Civilne zaštite opštine Foča (RS) vodostaji Drine i Ćehotine, kao i ostalih riječnih tokova, su u blagom porastu.

Stanje na HE „Mratinje“ i HE „Višegrad“ je stabilno, a dotok i protok vode je normalan.