Odobreni novčani podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju u 2018.godini

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 3.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada je utvrdila visinu koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom.

Centar za socijalni rad dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite.

Razmatran je Godišnji i periodični izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde za fiskalnu 2018.godinu na koji Vlada nije imala primjedbi te ga je uputila Skupštini BPK u dalju proceduru.

Usvojeni su i programi utroška sredstava ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) i Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019. godinu u iznosima od 140.000 KM i 30.000 KM.

Nakon usvajanja Programa utroška sredstava, Vlada je odobrila i prvu tranšu novčanih sredstava u ovoj godini Domu za stara lica u iznosu od 20.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je razmatrala i usvojila set informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za prva tri mjeseca, te za mart i april ove godine.

Uprava policije BPK Goražde dobila je saglasnost za nabavku dijela uniformi i obuće za policijske službenike u ukupnoj vrijednosti od 38.000 KM i za pokretanje postupka nabavke stalnog sredstva u obliku prava-licence za instalaciju na server u svrhu korištenja sistema za obradu prekršajnih naloga i sistema video nadzora.

Na dnevnom redu današnje sjednice Vlade nalazila se i Analiza efekata primjene Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde za period 2005-2018.godina, koja je nakon razmatranja i usvajanja zaključaka i preporuka resornog ministarstva, upućena Skupštini na razmatranje i javnu prezentaciju.

Vlada je takođe dala podršku federalnim organima vlasti na donošenju Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica, uz prihvatanje stava i mišljenja Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde na nacrt predmetnog zakona, koji ukazuju na činjenicu da naš Kanton ne može finansijski servisirati prava određena ovim zakonom.