Predstavljena tri programa utroška sredstava iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu

Na 3. sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojena su tri programa utroška sredstava iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2019. godinu.

Resorni ministar Arman Bešlija tim povodom je održao press konferenciju na kojoj je kazao o kojim programima se radi te koliko finansijskih sredstava će biti izdvojeno za njihovu realizaciju.

Prema njegovim riječima, program „Tekući transferi za kulturu“ predviđen je za finansiranje aktivnosti koje imaju za cilj obogaćivanje kulturnih sadržaja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U okviru ovog programa, kao posebni ciljevi istaknuti su podrška razvoju i afirmisanju kulture i kulturnih vrijednosti, kao i podrška razvoju i afirmisanju tehničke kulture.

– Ono što trebamo istaći jeste da se za kulturu izdvaja 55.000 KM i iz ovih sredstava ćemo nadomjestiti obaveze koje su nastale u 2018. godini – kazao je ministar Bešlija.

Kako je istaknuto, od ukupnog predviđenog iznosa, 40.000 KM će biti izdvojeno za finansiranje projekata iz prošle godine, dok je 15.000 KM planirano za projektne aktivnosti u ovoj godini.

Drugi usvojeni program je program „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade“ i za njegovu realizaciju predviđena su sredstva u iznosu od 10.000 KM.

– Bit će raspisan javni poziv na koji se prijavljuju omladinska udruženja, s tim da naglašavamo da ćemo dati prioritet omladinskim udruženjima koja dolaze iz ruralnih zajednica – istakao je ministar Arman Bešlija.

Za program „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“ u ovoj godini predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 15.000 KM.

Kako je pojašnjeno iz ovih sredstava će se finansirati, odnosno sufinasirati dodatni programi registrovanih sportskih organizacija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji se odnose na sanaciju i modernizaciju sportskih objekata.

Javni poziv po programu „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za mlade” raspisan je danas.

J A V N I P O Z I V za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za ucesce u Programu utroska sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 – Tekuci transfer neprofitnim organizacijama – za mlade za 2019. godinu

 

www.bpkg.gov.ba