O stanju nekropole stećaka Goršić Polje

„Stanje nekropole stećaka Goršić Polje“ bila je tema sastanka koji je danas u Goraždu organiziralo ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosanskopdorinjskog kantona.  Sastanku su prisustvovali članovi Savjeta za kulturu koji djeluje pri ovom ministarstvu kao i predstavnici ministarstva za urbanizam, Gradske uprave Goražde, Centra za kulturu i Planinarskog kluba „Goražde – Maglić“.

Razgovarano je trenutnom stanju nekropole koja se nalazi na listi Svjetske baštine UNESCO-a te aktivnostima koje treba poduzeti u smislu njene zaštite i uređenja  ali i upravljanja  ovim kulturno –historijskim blagom.

Naglašeno je da od uvrštavanja ovog područja na listu UNESCO-a nije urađeno gotovo ništa.  Na konzerviranje i detaljno uređenje ovog prostora pričekaće se još jer, kako je istaknuto, niz je problema koji usporavaju ozbiljnije radove i uređenje ovog prostora, a jedan od njih su nerješeni imovinsko –pravni odnosi.

„ U vrhu aktivnosti koje poduzimamo su one koje su vezane za rješavanje imovinskog pitanja za zemljište na kome se nekropola nalazi i to zahtjeva potrebno vrijeme, u šta su uključeni i pravnici. Takođe je potrebna  sanacija i uređenje putne komunikacije do nekropole, gdje je potrebna saradnja više lokalnih ali i aktera sa viših nivoa vlasti“ – kazala je Asima Džambegović iz Gradske uprave Goražde.

Historičar Eldin Baljević koji je, kao predsjednik nekadašnjeg Udruženja „ Kulturna baština“ dao veliki doprinos u uspješnoj nominaciji goršićke nekropole kod UNESCO-a istakao je  kako se u zaštiti stećaka i u daljem postupanju sa nekropolom moraju konsultovati i poštovati mišljenje i upute stručnjaka iz ove oblasti.

„ Biti na listi zaštićenih spomenika kulturno-historijskog naslijeđa, zapravo svjetske kulturne baštine je najveći nivo zaštite, najozbiljniji, tako da sve improvizacije i neke mogućnosti ili postupci i metode koje ne prolaze kroz naučno-metodološke principe i standarde u zaštiti ne smiju biti ni razmatrane a kamoli primjenjene – smatra Baljević.

Kustos Zavičajnog muzeja Goražde Admir Džemidžić naglasio je potrebu značajnije promocije ovog područja

„ Mnogo više nego do sada treba raditi na promociji nekropole u Goršić Polju i jasnom obilježavanju i obavještvanju javnosti i potencijalnih posjetilaca da je ona pod zaštitom UNESCO-a – poručio je Džemidžić.

Alija Lapo, predsjednik Savejeta za kulturu BPK Goražde smatra da je u zaštiti i promociji nekropole u Goršić Polju potreban angažman i lokalnih i kantonalnih institucija, nevladinih organizacija i svih kojima je stalo do ovog nacionalnog blaga Bosne i Herecegovine.
„ Mi smo ovdje, i na ovom sastanku sa dobrim namjerama i dobrom voljom i tako se i ubuduće svi trebamo ponašati kada je riječ o budućnosti pomenute nekropole ali i svih drugih spomenika kulturno- istorijskog naslijeđa iz dalje ili bliske prošlosti u Bosanskopodrinjskom kantonu– kazao je Lapo.

Ovom prilikom ponovo je inicirana ideja za osnivanje Zavoda za upravljanje kulturno- historijskim naslijeđem kao i usvajanje zakona iz ove oblasti.

„Neophodno je kreirati i usvojiti kantonalni Zakon o kulturno-historijskom naslijeđu koji bi bio okvir za djelovanje u ovoj oblasti i uporište za apliciranje prema međunarodnim fondovima. Još sam jednom istakao potrebu osnivanja Zavoda za upravljanje kulturno-historijskim naslijeđem, memorijalnim i spomeničkim kompleksima u BPK jer trenutno značajnim brojem takvih nalazišta i spomen kompleksa praktično niko ne upravlja“ – kazao je član Savjeta za kulturu Slavko Klisura.

Na sastanku su usvojeni  zaključci kojima se, uz ostalo, daje podrška Gradskoj upravi Goražde u rješevanju imovinskog pitanja za zemljište na kojem se nekropola nalazi, njenoj adekvatnoj, prije svega stručnoj zaštiti te aktivnostima na uređenju puta do nekropole.

Nekropola Goršić Polje proglašena je nacionalnim spomenikom BiH 26.oktobra 2010. Godine. Na listu Svjetske baštine UNESCO-a upisana je 15.jula 2016. Godine.

Jedna je od najvećih u BIH sa ukupno 325 stećaka.