Novih 20.000.000,00 KM za uređenje korita rijeke Drine

 

U Goraždu su u toku radovi na projektu izgradnje i uređenja obaloutvrde u čija vrijednost iznosi oko 10.500.000,00 KM, a koji finansira Svjetska banka.
Riječ je o izuzetno značajnom projektu koji se implementira sa ciljem zaštite od poplava, uzimajući u obzir činjenicu da su poplave iz 2010. godine nanijele nesagledive štete građanima Grada Goražda od kojih se i danas oporavljamo.
Uzimajući u obzir štetu koja je nastala, Svjetska banka i Agencija za vodno područje rijeke Save odobrili su korištenje interventnih sredstava za obaloutvrde u općinama Pale u Federaciji, Foča u Federaciji BiH i Goražde, te općinama u RS.

Agencija za vodno područje rijeke Save preuzela je izradu projektne dokumentacije, te je u toku izrade projekta Agencija vršila promociju i obavještavala nadležne organe o tehničkim rješenjima projekta. Nakon što je završeno projektno rješenje, izdata je prethodna vodna saglasnost, a zatim i vodna saglasnost.
Na osnovu prikupljene dokumentacije izdata je i građevinska dozvola. Cjelokupnu procedure oko izbora izvođača radova vršilo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kao Jedinica za implementaciju projekta.
Budući da su u toku intenzivne aktivnosti u cilju odobrenja i početka realizacije regionalnog projekta koji za cilj ima nastavak radova u ovoj oblasti, Grad Goražde je pozvan da se izjasni da li su svi pobrojani podprojekti od interesa za Grad Goražde.

Gradonačelnik Goražda dr.sci. Muhamed Ramović u izjavi za medije naglasio je da je u planu nastavak ovog velikog projekta i da je zatraženo novih 20.000 000,00 KM od Svjetske banke – ”Grad Goražde aplicirao je za Projekat uređenja obaloutvrda, odnosno korita rijeke Drine na potezu od entitetske linije do naselja Vitkovići. Taj projekat u prvoj fazi se uspješno provodi, a njegova vrijednost je preko 10.500.000,00 KM. Na terenu rade firme iz Sarajeva i Goražda. Imali smo određenih problema u rješavanju imovinskopravnih odnosa i to smo uspješno riješili. Sada radimo na rješavanju problema prostora za Udruženje bajkera i potrudićemo se da rješenje bude bolje u odnosu na ono što su imali. Nadamo se da će to biti i bolji objekat i smatramo da je to potrebno uraditi. Imali smo određene smetnje u dostadašnjem toku projekta, uvijek se nađu neki koji pozivaju inspekcije i pišu neke stvari u cilju ometanja projekata i to je sada po strani. Pokazalo se da je sve što radimo u skladu sa propisima i mi smo aplicirali za novih 20.000.000,00 KM. Radi se o sredstvima za realizaciju četiri projekta i dobili smo dopis u kojem se od nas traži da se izjasnimo da li i dalje ostajemo pri prvobitno utvrđenom redoslijedu projekata. Prvi je uređenje Podhranjenskog potoka. Već smo dobili sredstva od USAID-a za aktivnosti koje smo ranije proveli, a sada ćemo posao završiti i korito urediti od samog centra Grada do Industrijske zone Pobjeda. Tu će biti i šetalište, što će doprinijeti novom, modernijem izgledu ovoga dijela Grada. Sa novim fasadama, rušenjem baraka i izgradnjom nove zgrade koja će se graditi za raseljena lica, biće to posebno naselje. Drugi projekat je uređenje obale između dva mosta, Mosta žrtava Srebrenice i Mosta Alije Izetbegovića. Treći projekat podrazumijeva uređenje od Mosta Alije Izetbegovića do Baćanskog mosta. Obala je na ovome potezu usljed poplava urušena i imamo probleme i sa desne strane i nadamo se da će sve to biti urađeno. Četvrti projekat je uređenje obale od Baćanskog mosta do Vitkovića. Mi ćemo se danas očitovati da ostajemo pri tim prioritetima. Pozivam sve građane da nam u tome pomognu – rekao je goraždansski gradonačelnik.