Data saglasnost na Idejni projekat dogradnje u otvorenom atriju, promjena namjene i adaptacija prostorija u prizemlju JZU Kantonalne bolnice Goražde, za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na danas održanoj 26. redovnoj sjednici, usvojila je odluku o davanju saglasnosti na odluku Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, na Idejni projekat dogradnje u otvorenom atriju, promjena namjene i adaptacija prostorija u prizemlju JZU Kantonalne bolnice Goražde, za potrebe uspostave Hemodijaliznog centra. Sredstva za izradu i finansiranje Idejno-izvedbenog projekta obezbjedit će Ministarstvo za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde na ekonomskom kodu kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2019.godinu. Takođe u cilju unaprijeđenja zdravstvenih usluga na prostoru našeg kantona, Vlada BPK Goražde, dala je saglasnost JU Kantonalna bolnica za nabavku tri EKG aparata za snimanje rada srca i nabavku sanitetskog vozila, a donošenjem odluke o isplati novčanih sredstava Domu zdravlja „dr. Isak Samokovlija“ Goraždu, podržala je nabavku medicinskog aparata za elektro i ultrazvučnu terapiju za potrebe rada Centra za fizikalnu rehabilitaciju. Ministru za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljan lica i izbjeglice, data je saglasanost da ispred pregovaračkog tima Vlade BPK Goražde, potpiše Protokol o vođenju pregovora sa Nezavisnim strukovnim sinidkatom radnika u zdravstvu BPK Goražde.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, Vlada BPK Goražde usvojila je odluku o davanju predhodne saglasnosti Upravnom odboru JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ za donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad na period do devedeset dana, odnosno do okončanja konkursne procedure, te odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđenje alternativnog smještaja kroz naknadu za kiriju, za mjesec oktobar i novembar 2019.godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, Vlada BPK Goražde odobrila je novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec septrembar i sredstva na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec septembar 2019.godine. Sredstva su odobrena i Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za sufinansiranje odlaska invalida na KUP takmičenja u streljaštvu koje će se odžati u Vakufu i Udruženju antifašista i boraca NOR-a Općine Goražde za sufinansiranje odlaska i prisustva obilježavanju 76. godišnjice Prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a u Mrkonjić Gradu.

Nakon razmatranja materijala iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK Goražde, dala je saglasnsot na odluku o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za kulturu Goražde u iznosu od 10.000KM na ime sufinansiranja manifestacija ove javne ustanove, uvrštenih u Kalendar kulturnih dešavanja BPK Goražde te programskih sadržaja Zavičajnog muzeja Goražde. Usvojena je i odluka o odobravanju novčanih sredstava radio klubovima sa područja našeg kantona te odluka o davanju saglasanosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde za raspisivanje konkursa za popunu radnog mjesta nastavnika gitare.

Na prijedlog Ministarstva za finansije BPK Goražde, Vlada BPK Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je a potom i usvojila Izvještaj o izvršenju budžeta i izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period januar-septembar 2019.godine.

Iz Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada BPK Goražde usvojila je izvještaj Komisije za utvrđivanje mjera koje će rezultirati prevazilaženju problema u naplati potraživanja nastalih po osnovu prodaje i izdavanja pod zakup stanova u vlasništvu BPK Goražde. Na prijedlog Ministarstva, usvojena je i odluka o formiranju Operativnog štaba Vlade BPK Goražde za primjenu Plana Interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK Goražde i odluka o dodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje projekata neprofitnih organizacija za 2019.godinu.

Vlada BPK Goražde a na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, svojim zaključkom dala je saglasnost na Finansijski plan J.U „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ za 2020.godinu, i uputila ga Skupštini BPK Goražde u dalju proceduru.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde odobrila je novčana sredstva na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za podršku razvoju neprofitnih organizaicija BPK Goražde za 2019.godinu, i „Programa ruralnog razvoja za 2019.godinu“. Takođe, usvojene su odluke o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde, iznos od 150.000KM na ime sufinansiranje projekta „Izgradnja kolektora fekalne kanalizacije u naselju Bogušići, Općini Foča u FBiH iznos od 25.000KM na ime sufinansiranja projekta „Nastavak regulacije desne obale rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350m od ušća u rijeku Drinu“ te općini Pale Prača iznos od 25.000Km za sufinansiranje projekta „Izgradnja glavnog kolektora kanalizacione mreže na desnoj obali rijeke Prače u naselju Prača“.

Vlada BPK Goražde, na današnjoj sjednici razmatala je a potom i primila k znanju informaciju Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde, o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za mjesec oktobar 2019.godine.

Vlada BPK Goražde, dala je saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda tekući transferi pojedincima te Program o izmenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi neprofitnim organizacijama. Usvojen je Program i Finansijski plan obilježavanja 25. novembra dana Državnosti BiH na prostoru našeg kantona.

Do kraja zasjedanja Vlada BPK Goražde, upoznala se sa informacijom i zaključkom Vlade FBiH zaključkom u kojem se između ostalog navodi, da su osnivači dijaliznih centara u svojim proračunima za narednu godinu, dužni osigurati sredstva za nabavku dijaliznih aparata i sredstava za provedbu aktivnosti na podizanju svijesti javnosti o značaju doniranja organa i tkiva u svrhu liječenja.

Na današnjoj sjednici, data je saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumjevanju sa Memeorijalnim centrom Srebrenica-Potočari , u cilju pružanja doprinosa ovom centru uoči obilježvanja 25.godišnjice.

www.bpkg.gov.ba