80.000 KM za projekt „Pomoć sportskim klubovima s područja Grada Goražda za učešće u takmičenjima“

 

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u cjelokupnom iznosu finansirat će projekt  Grada Goražda pod nazivom„Pomoć sportskim klubovima s područja Grada Goražda za učešće u takmičenjima“, odlučeno je na današnjoj 30.redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Sredstva u iznosu od 80.000 KM obezbijeđena su sa ekonomskog koda Vlade „Tekući transferi drugim nivoima vlasti- za projekte, na zahtjev Grada Goražde koji zbog nedostajućih sredstava u budžetu do kraja ove godine nije bio u mogućnosti da finansira ovaj projekt.

Gradu Goražde odobrena su i sredstva u iznosu od 25.000 KM za sufinansiranje projekta „Sanacija stambenih zgrada u naselju Vitkovići“, a sredstva su obezbijeđena u budžetu Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, na ekonomskom kodu „Tekući transferi nižim nivoima vlasti“.

Na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila novčana sredstva za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za novembar i decembar čime im je zaokružena isplata redovnih tranši za ovu godinu.

Razmatran je i usvojen nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i nacrt Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Saglasnost Skupštine treba da dobije i imenovanje kantonalnog pravobranioca, te privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju BPK koje je Vlada danas imenovala.

Vlada je takođe donijela rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora OMŠ „Avdo Samilović“ iz reda nastavnika.

Usvojena je  Odluka o pokretanju postupka javne nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija BPK Goražde, te  data saglasnost osnovnim i srednjim školama za pokretanje procedure na nabavku artikala za održavanje higijene.

Na kraju sjednice, nakon razmatranja, Vlada je odobrila zahtjeve za finansijsku pomoć četiri udruženja s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.