Konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde

Na osnovu Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika i članove Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Radio- televizija Bosansko-podrinjskog kantona“ d.o.o Goražde, broj     21/19  od  26.12.2019.  godine, Skupština Javnog preduzeća „Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona“ d.o.o Goražde raspisuje:

KONKURS

za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK d.o.o Goražde

Oglašavaju se pozicije: 

 • Predsjednik Nadzornog odbora ………………………………………………………….. 1
 • Član Nadzornog odbora …………………………………………………………. 4

Tri člana  Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde imenuju se iz reda osnivača, jedan član imenuje se iz reda zaposlenika, te jedan član iz reda lokalnih zajednica sa područja     Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Opis pozicije

Nadzorni odbor obavlja poslove od značaja za djelatnost  kojima se bavi Javno preduzeće „RTV BPK“ Goražde, d.o.o. a koje se sastoje od:

 • PripremaetičkikodeksipredlažegaSkupštiniJPRTVBPKGoražde;
 • Priprema statut, poslovnike i predlaže ih Skupštini JP RTV BPK Goražde;
 • Imenuje i razriješava članove uprave sukladno postupcima utvrđenim u Statutu JP RTV BPK Goražde;
 • Vrši izbor kandidata odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje Skupštini JP RTV BPK Goražde;
 • Razmatra i nadzire postupak javnih nabavki i nadzire njihovo provođenje;
 • Daje mišljenje Skupštini JP RTV BPK Goražde o prijedlogu uprave za raspodjelu dobiti;
 • Daje ovlaštenja za aktivnosti koje su na temelju odredaba Zakona o javnim poduzećima;
 • Na prijedlog glavnog i odgovornog urednika utvrđuje programsku politiku JP RTV BPK Goražde i usvaja programske sheme;
 • Vrši druge poslove utvrđene Zakonom i Statutom JP RTV BPK Goražde;
 • Imenuje i razriješava glavnog i odgovornog urednika;
 • Donosi opći akt o emitiranju ekonomsko-propagandnog programa i naplate pretplate;
 • Odobrava nabavku dodatnih programskih usluga;
 • Odlučuje o izboru logotipa JP RTV BPK Goražde;

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora vrši se za mandatni period u trajanju od 4 (četiri) godine.

Naknadu za predsjednika i članove Nadzornog odbora određuje Skupština društva.

Kandidati za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora moraju ispunjavati slijedeće opšte uslove:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije  (Dokaz:Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa ili notara);
 4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup niti se protiv njega vodi krivični postupak (Dokaz: Uvjerenje iz općinskog i kantonalnog suda);
 6. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (Dokaz: Uvjerenje nadležnog suda);
 7. da nije izabrani zvaničnik,nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija (Dokaz: Izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa ili notara);
 8. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima (Dokaz: Potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara);
 9. da nije direktor, član Uprave, predsjednik ili član Nadzornog odbora ili Odbora za reviziju u drugom privrednom društvu (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog općinskog organa ili notara);
 10. da nije u sukobu interesa u ličnom i profesionalnom odnosu sa Društvom u kom aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana Nadzornog odbora.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje opštih uslova ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

Pored navedenih opštih uslova kandidat koji se prijavljuje na Konkurs mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 • da ima visoku stručnu spremu VII stepen ili završen I ili II ciklus Bolonjskog sistema studiranja;(dokaz: univerzitetska diploma ili ovjerena kopija)
 • najmanje jedna godine radnog staža u struci nakon sticanja visoke stručne spreme (dokaz: potvrda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen ili ovjerena kopija prijave PIO/MIO).

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uslovi uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:

 • stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova Nadzornog odbora;
 • sposobnost tumačenja primjene Zakona i drugih propisa,a naročito iz djelatnosti Društva;
 • prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira;
 • sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka;

U vezi posebnih uslova kandidati trebaju priložiti:

– dokaz o stručnoj spremi (univerzitetska diploma,ovjerena kopija);

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojeg je zaposlen kandidat ili ovjerena kopija prijave PIO/MIO).

Kandidat je dužan uz Prijavu na Konkurs, koja sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt telefon priložiti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanje opštih i posebnih uslova traženih konkursom.

Oglas će biti objavljen na: službenoj web stranici Vlade BPK Goražde www.bpkg.gov.ba, službenoj web stranici JP RTV BPK Goražde www.rtvbpk.com, oglasnoj ploči JP RTV BPK Goražde kao i u programu RTV BPK Goražde.

Prijave na konkurs dostaviti na adresu: JP RTV BPK Goražde, d.o.o., Zaima Imamovića 2, Goražde – 73 000, sa naznakom «Prijava na konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTV BPK Goražde,d.o.o. Goražde  – NE OTVARAJ».

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici JP RTV BPK Goražde,d.o.o.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koje nakon intervjua predloži komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješniji prošli otvorenu konkurenciju.

Konačno imenovanje člana Nadzornog odbora izvršit će Skupština Javnog preduzeća „Radio televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” d.o.o., uz saglasnost Vlade BPK-a Goražde.

 

Skupština JP RTV BPK Goražde,d.o.o.                                  PREDSJEDNICA

Broj:                            3 /20                                      _________________________

Goražde, 07.1.2020.god.                                                 Nermina Mašić- Adžem