Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u nastavku svoje 37.redovne sjednice usvojila je Odluku o utvrđivanju koeficijenta za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period februar-juli 2020.godine.

Koeficijent je utvrđen u iznosu od 0,80 ili 4 KM po mjesecu učešća u Oružanim snagama.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog broja mjeseci provedenih u Oružanim snagama, utvrdit će se visina mjesečnih novčanih primanja, ličnih naknada korisnicima ovog prava, u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovh porodica u BPK Goražde.

Prije toga, Vlada je usvojila programe utroška sredstava za 2020.godinu u budžetu Ministarstvu za boračka pitanja na ekonomskim kodovima: Tekući transferi neprofitnim organizacijama , u iznosu od 280.000 KM i Tekući transferi pojedincima u iznosu od 830.000 KM, čime se ostvarila finansijska prohodnost za ostvarivanje ovih prava .

Programi utroška sredstava za 2020.godinu odobreni su i Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na ekonomskim kodovima: Ostali tekući transferi – Informisanje, u iznosu od 500.000 KM i Tekući transferi pojedincima – Isplate stipendija, u iznosu od 180.000 KM.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Inicijativu za izmjene Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom Ministarstva za finansije. Predloženom inicijativom, koja je upućena Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, uređuje se pitanje naknade za treće, četvrto i peto dijete koje je, kako je istaknuto, bilo neadekvatno definisano, a sam tim i ostavljen prostor za zloupotrebe ovog prava.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila i Odluku o imenovanju Radne grupe za izradu Računovodstvenih politika za kantonalne budžetske korisnike BPK i trezor.

Nakon razmatranja, Vlada je primila k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za novembar i decembar 2019.godine.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, usvojeno je Rješenje o utvrđivanju organizacionih jedinica za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencija o predmetima i aktima u 2020.godini.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora kantonalne Direkcije za ceste i Uprave za šumarstvo.

Ministru za privredu data je saglasnost na zaključivanje Ugovora o zakupu šumskog zemljišta u vlasništvu države sa BH Telecom dd Sarajevo i Ugovora o zakupu prostora i antenskog stupa na lokaciji „Biserna“-Goražde i „Crijetež“-Hranjen sa Ministarstvom sigurnosti BiH, u svrhu izgradnje tk objekta-Skraćenje lokalne petlje na lokalitetu Dedova voda, odnosno za smještaj telekomunikacione opreme.

Usvojene su i odluke o isplati subvencija, profitne marže po odobrenom finansiranju sa BBI Bank International, privrednim društvima: „Agros“, „Okac“, „Beno“, „Goraždeputevi“ i „Hubjer“ iz Goražda.

Vlada je donijela i rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih Nadzornog i Upravnog odbora JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“, kao i Zaključak o davanju saglasnosti za provođenje oglasne procedure za njihov izbor i imenovanje.

Na kraju sjednice, usvojen je Izvještaj o potrošnji tečnih goriva službenih motornih vozila Vlade BPK-a Goražde koja su (bila) na upotrebi kod Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za.2019.godinu, te data saglasnost Direkciji robnih rezervi BPK-a Gražde da izvrši nabavku 50,4 tona drvene peleti i 30.000 litara lož ulja, za potrebe zagrijavanja prostorija budžetskih korisnika.

www.bpkg.gov.ba