“Rad za opšte dobro na slobodi” kao krivična sankcija vrlo malo se primjenjuje na području BPK Goražde

“Rad za opće dobro na slobodi“ koji predstavlja posebnu krivično- pravnu mjeru iz kategorije alternativnih krivičnih sankcija propisanih u Krivičnom zakonu FBiH na prostoru našeg kantona provodi se od 2011.godine.

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde, donijelo je Pravilnik o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi gdje su definisani elementi za izvršavanje sudske odluke o zamjeni kazne zatvora radom za opće dobro na slobodi, te određeni povjerenici, javne ustanove i javna preduzeća u kojim se može izvršavati ova krivična sankcija.

Prema riječima ministrice za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataše Danojlić, sud ovu mjeru može izreći samo ukoliko su ispunjena dva zakonom kumulativno propisana uslova, a to su da je optuženom izrečena kazna zatvora u trajanju od najviše jedne godine dana i da postoji pristanak optuženog, da mu se izrekne mjera „ Rad za opšte dobro na slobodi“ kao alternativna krivična sankcija.

„U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde imamo vrlo malo prihvaćenih alternativnih sankcija zbog činjenice da se na rad za opšte dobro može uputiti osuđeno lice samo po njegovom pristanku. Konkretno, u 2017.godini izvršena je samo jedna sudska presuda u trajanju od 30 radnih dana, dok je u 2018.godini izvršeno pet sudskih presuda, od toga dvije na 90 dana i tri na 45 radnih dana. U 2019.godini, izvršena je jedna sudska presuda u trajanju od 30 radnih dana, ali lice nije izvršilo presudu do kraja te je sud izvršio izmjenu presude i ovu krivičnu sankciju zamijenio sa kaznom zatvora. U drugim kantonima ova krivična sankcija se mnogo više primjenjuje, jer imaju veći broj pristanaka osuđenih lica u odnosu na naš kanton “-kazala je ministrica za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde Nataša Danojlić.

Rad za opće dobro na slobodi određuje se, srazmjerno izrečenoj kazni zatvora, u trajanju od najmanje 10 do najviše 90 radnih dana. Rok za izvršenje rada za opće dobro na slobodi ne može biti kraći od jednog mjeseca, niti duži od jedne godine.

 

www.bpkg.gov.ba