Vlada BPK Goražde izdvojila 300.000 KM za učešće u projektu UNDP-a „ Odgovor na COVID-19“

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja je u stalnom zasjedanju, s ciljem sprječavanja širenja koronavirusa na području Kantona, danas je usvojila slijedeće zaključke:

  1. Da sva ministarstva, službe, uprave, direkcije, ustanove i preduzeća čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde sačine liste uposlenika mlađih od 50 godina života s ciljem stavljanja na raspolaganja Kantonalnom štabu civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i isti su dužni po pozivu odmah da se jave.
  2. Da JU Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskon kanton Goražde kontaktira sve nezaposlene osobe mlađe od 40 godina života sa svoje evidencije sa završenom medicinskom strukom te utvrdi mogući broj njihovog angažovanja s ciljem stavljanja na raspoleganje Kantonalnom štabu civilne zaštite i isti su dužni po pozivu odmah da se jave.
  3. Da Profesionalna vatrogasna jedinica Goražde putem megafona sa automobila u pokretu upozorava građane o poštivanju naredbi o kretanju izdatih od strane Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Iz namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 10.000 KM, kao hitna mjera zaštite i spašavanja, za smanjenje opasnosti od pojave koronavirusa (COVID-19), za nabavku lijekova, boca kiseonika, testova na COVID-19, dezinfikacionih sredstava vezano za uspostavu izolatorija, te eventualno angažovanje dodatnih kadrova u situaciji stanja na području Federacije BiH uzrokovanom pojavom koronavirusa(COVID-19) na području FBiH.

Takođe, Vlada je odobrila korištenje namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 12.503,79 KM, za nabavku zaštitnih sredstava i opreme potrebnih za sprovođenje potrebnih mjera zaštite od koronavirusa ( COVID-19).

Kantonalna uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužena je da nabavi potrebna zaštitna sredstva i opremu koja će biti skladištena u Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odakle će se dalje distribuirati po nalozima Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Vlada je izdvojila 300.000 KM te dala saglasnost premijeru da potpiše sporazum sa UNDP-om za nabavku opreme, respiratora, mobilnog rtg i nabavku dodatne zaštitne opreme u okviru projekta „ Odgovor na COVID-19“ koji se implementira u BiH.