Odobreno korištenje namjenskih sredstava u iznosu od 300.000 KM za sufinansiranje projekta Razvojnog programa Ujedinjenih nacija /UNDP) i Vlade BPK Goražde pod nazivom „Odgovor na COVID-19”

Na sjednici je usvojen zaključak o utvrđivanju načina rada i radnog vremena za budžetske korisnike zaposlene u institucijama čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde. Van snage stavljena je Odluka Vlade donesena 25.03.2020.godine,  te donesena nova odluka koja će se primjenjivati od ponedjeljka 13.aprila 2020.godine. Prema toj odluci, rad institucija će se odvijati od 08-16 sati, s tim da i dalje ostaje na snazi odluka o ograničenom radu sa strankama do daljnjeg, a sva komunikacija će se vršiti elektronskim putem, odnosno putem telefona i faxa.

Takođe, ovom odlukom  nalaženo je  svim  uposlenicima da se maksimalno pridržavaju mjera zaštite, koje uključuju redovnu dezinfekciju prostora te nošenje zaštitne opreme i poštivanja socijalne distance.

Na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde, data je saglasnost na Odluku o odobravanju korištenja namjenskih sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u iznosu od 300.000 KM, na ime sufinansiranja  projekta  Razvojnog programa Ujedinjenih nacija /UNDP) i Vlade BPK Goražde pod nazivom  „Odgovor na COVID-19, koji će omogućiti nabavku neophodne medicinske opreme i materijala za opremanje zdravstvenih ustanova na području BPK Goražde, u svrhu sprječavanja i suzbijanja koronavirusa COVID-19.

Na današnjoj sjednici, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice upoznao je članove Vlade BPK Goražde sa urgencijom  Federalnog ministarstva zdravstva u vezi nepostupanja našeg kantona po naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, prema kojoj su svi kantoni u obavezi predložiti lokacije u slučaju organiziranja karantena, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. S obzirom da su svi kantoni dužni provesti ovu naredbu a što su do sada učinile vlade Sarajevskog, Tuzlanskog i Unsko-sanskog kantona, donesen je zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za zdravstvo BPK Goražde da u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo predloži lokalitet u slučaju potrebe organiziranja karantena te predloži Vladi BPK Goražde na usvajanje.

Do kraja zasjedanja, Vlada BPK Goražde primila je k znanju informaciju Ministarstva odbrane da se zbog novonastale situacije u vezi sa pojavom virusa COVID-19 obilježavanje 15.godišnjice 2. pješadijskog (rendžerskog) puka Oružanih snaga BiH i 28.godišnjice Armije Republike BiH, čije je održavanje ove godine bilo planirano u našem kantonu,  neće održati u onom obimu i načinu kako je to bilo predviđeno.

www.bpkg.gov.ba