Predstavljen Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2019.godinu

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović upriličili su danas press konferenciju na kojoj su predstavili Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za period 01.01-31.12.2019.godine.

U izvještanom periodu januar-decembar 2019.godine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde ostvario je ukupne prihode i primitke u iznosu od 37.599.053 KM, a rashode i izdatke u iznosu od 35.548.883 KM, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2.050.170KM, i to predstavlja suficit u budžetu BPK Goražde za 2019.godinu.

Imajući u vidu da je akumulirani deficit sa 31.12.2018.godine iznosio 7.427.440KM, a da je sa 31.12.2019.godine  isti utvrđen u iznosu od 5.796.519KM, razlika od 1.630.921 KM predstavlja finansijski rezultat tekuće godine.

Prema riječima premijerke BPK Goražde Aide Obuće, finansijska stabilnost u budžetu BPK Goražde rezultat  je zajedničkih snaga svih ministara u Vladi BPK Goražde te podrške zastupnika u Skupštini BPK Goražde.  Taj trend nastavio se i u prva dva  mjeseca 2020.godine, ali pojavom pandemije koronavirusa COVID-19 u mjesecu martu, a posebno u mjesecu aprilu, zabilježen je pad prihoda u budžetu BPK Goražde. No, iako je evidentan  pad prihoda, Bosansko-podrinjski kanton uspio je izvršiti sve zakonom predviđene obaveze.

„Ono što je posebno bitno jeste da smo uspjeli isplatiti boračku naknadu za mjesec februar i mart, za koje je izdvojeno oko 120.000 KM, te da ćemo nastojati da i dalje isplaćujemo ovu vrstu prava, na način preciziran odlukama Vlade u skladu sa Zakonom koji definiše prava boračke populacije. U narednom periodu očekujemo podršku Vlade FBiH  kroz transfere nižim nivoima vlasti te usvajanje Zakona o ublažavanju negativnih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa. Takođe i Vlada BPK Goražde planira usvojiti ovaj zakon na nivou kantona. U ovoj  sedmici trebao bi se  uraditi  i predložiti na usvajanje rebalans budžeta BPK Goražde  u kojem bi se predvidio ekonomski kod,  sa kojeg bi se vršila izdvajanja na ime pomoći prema onim koji su direktno ugroženi posljedicama pandemije koronavirusa COVID-19.

U posljednjih nekoliko dana uspjeli smo isplatiti podsticajna sredstva prema Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta iz 2019. godine, a u toku ove sedmice ćemo nastojati da ispoštujemo još jednu preuzetu obavezu, a to je da isplatimo jednu polovinu neto plaće na ime subvencija za sve one kojim je naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite bio zabranjen rad,  uz uslov da u vrijeme pandemije nisu otpuštali radnike te da su sa 29.02.2020.godine izmirili sve obaveze na ime poreza i doprinosa.

Dakle, svjesni situacije u kojoj se nalazimo, ali evo već sa jednogodišnjim iskustvom u radu,  smatramo da ćemo uz podršku Vlade FBiH i ovu 2020.godinu, nadam se, moći završiti na način kako je to bilo i 2019.godine.  Biće potrebno više napora i uključenosti svih nivoa vlasti od državnog, federalnog, kantonalnog pa i lokalnog nivoa“-na press konferenciji istaknula je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Kako je istaknuto, rezultat izvršenja Budžeta BPK za 2019.godinu je prvenstveno rezultat nastojanja ove Vlade da što više pažnje posveti kontroli budžetskih sredstava kako na prihodovnoj, tako i na rashodovnoj strani.

„Budžet BPK Goražde za 2020.godinu projeciran je u iznosu od 40.124.806 KM, ali nakon Izvještaja o izvršenju budžeta za 2019.godinu i knjiženja razgraničenih  prihoda,  projekcija budžeta iznosila bi 44.314.374 KM. S obzirom da su se  prihodi koji su se zatekli na podračunima naknadno uveli u onaj budžet, rebalansom budžeta taj budžet, umjesto 40.124.806 KM, sad bi bio 36.972.898 KM, a u nacrtu i rebalansu sa razgraničenjima bi iznosio oko 41.000.000 KM. Što se tiče osnovnih zakonskih obaveza kantona, za sada ih uspijevamo izvršavati, iako smo u prva četiri mjeseca imali za deset posto manje prihode u odnosu na isti period prošle godine, a samo u mjesecu aprilu prihodi u budžetu BPK Goražde su smanjeni za 36 posto, dok su prihodi u prva tri mjeseca bili čak bolji nego u istom periodu prošle godine. Nadamo se da će se ova situacija sa koronavirusom što prije,  bar dijelom normalizirati, tako da pad prihoda neće biti u onoj mjeri koliko je to bilo u aprilu mjesecu“-riječi su ministra za finansije BPK Goražde Mirsada Agovića.

bpk.gov.ba