Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica grada Goražda pozvala ugostitelje na poštovanje odluke o komunalnom radi

Zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja ljetnih bašta uređeno je Odlukom o komunalnom redu („Službeni novine Općine Goražda, broj: 4/13). Prema odredbama Odluke, zauzimanje javnih površina odobrava se na osnovu pojedinačnih zahtjeva u postupku koji provodi Služba za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Grada Goražda. Rješenjem kojim se odobrava zauzimanje javne površine, između ostalog, se utvrđuje površina i tačna lokacija koja se odobrava, a sastavni dio rješenja je i skica predmetne lokacije.

Propisano je, između ostalog, i da su korisnici javne površine dužni u svemu se pridržavati uvjeta određenih u odobrenju o zauzimanju javne površine, te da će za objekte koji se nalaze na javnim površinama bez odobrenja nadležne službe, ili protivno odobrenju, kao i s odobrenjem čiji je rok istekao, kao i za objekte korisnika koji se ne pridržava uvjeta određenih u odobrenju za zauzimanje javne površine, nadležni komunalni inspektor naložiti uklanjanje u roku od 7 dana. Žalba izjavljena protiv rješenja o uklanjanju ne odlaže izvršenje rješenja.

Obzirom da je u našem Gradu postala praksa da se zloupotrebljavaju javne površine, tako što se postavljaju ljetne bašte na lokacijama gdje nisu predviđene i bez potrebnog odobrenja, u Službi za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i raseljena lica Grada Goražda su odlučili da ukažu i pozovu nadležne da poduzmu mjere kada su u pitanju nelegalno izgrađene ljetne bašte o čemu je danas u izjavi za medije govorio pomoćnik Gradonačelnika u ovoj Službi Enver Adžem – ”Pozvao bih korisnike ljetnih bašti da podnesu zahtjev da im se odobri u skladu sa elaboratom o javnim površinama. Po Odluci o komunalnom redu ljetne bašte se mogu postaviti od 15. aprila uz odobrenje ove Službe. Međutim, prisutna je pojava da se odobri javna površina koja ne smeta ni prohodnosti građana niti bilo čemu, ali vlasnici ugostiteljskih radnji  dođu i uzmu sebi za pravo da dograđuju i uzimaju više i to je već bespravna gradnja i to mora inspekcija  da reaguje da se to ukloni. Imamo u zadnje vrijeme prisutnu pojavu da se nove bašte  i nove tende postavljaju po trotoarima i zelenim površinama, to je sve bespravno. Smatram da inspekcija treba vršiti svoju dužnost radi poštenih građana koji koriste ljetne bašte u dozvoljenim granicama, ima izvjestan broj ugostitelja koji to ne poštuju. Inetersantno da pojedini građani koji se bore za ljepši izgled trotoara i zelenih površina to narušavaju  i onda traže da se zakon primjeni dok on ne dođe pod udar, kad on dođe pod udar nema ni zakona ni apela ni ništa. Apelujem  još jednom da svi koji koriste ljetne bašte imaju rok od osam dana da ovoj Službi podnesu zahtjev za korištenje javnih površina i mi ćemo  izdati odobrenje u skladu sa planom korištenja javnih površina. Ono što neko zauzima više na nedozvoljenom mjestu to treba inspekcija raditi. Sve što se zida i dograđuje nadležnost je građevinske inspekcije, stvar komunalne inspekcije je postavljanje tendi i bašti na nedozvoljenim mjestima.

 

Sankcije su propisane Odlukom o komunalnom redu, u ponovljenom prekršaju sankcije se uvećavaju, ako neko čini prekršaj uzastopno, treba inspekcija podnijeti prijavu i u tom slučaju Sud izriče mjere ili snakcije. Novčano kažnjavanje može imati efekta i uticati. U ovim stvarima mjere i novčane kazne su preblage, kreću se od 100,00 KM za fizičko, do 3.000,00 KM za pravna lica, ako se čini ponovo kazne se povećavaju, a ako inspekcija ne reaguje onda je to zloupotreba javnih ovlaštenja,  gdje će i tužilaštvo poduzeti određene mjere.”