Usvojen Program za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće; za unaprjeđenje statusa boračke populacije izdvojeno 1.300.000 KM

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 53. redovnoj sjednici usvojila je Program za ublažavanje negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće.

Svrha ovog programa je stavljanje u funkciju novčanih sredstava kao pomoći dodijeljene u vidu subvencije za prevazilaženje posljedica nastalih kao rezultat pandemije korona virusa.

Kako je istaknuto, to je provedbeni akt Vlade Bosansko-podrinjskog kantona koji osigurava da se planirana sredstva Budžeta BPK koriste na tranparentan, specifičan i mjerljiv način, u vremenski određenom periodu, sa svrhom da se subvencionira isplata do visine jedne minimalne neto plaće za april, maj i juni 2020.godine svim privrednim subjektima, odnosno korisnicima subvencije koji su redovno isplatili plaće, poreze i doprinose zaključno sa februarom ove godine i koji nisu otpuštali radnike u prethodno navedenom periodu, a koji su obuhvaćeni naredbama Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite.

Sredstva za realizaciju programa, u ukupnom iznosu od 640.000 KM, nalaze se na ekonomskom kodu „Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i poduzetnicima COVID –Zakon o ublažavanju posljedica pandemije“utvrđenih u budžetu Vlade BPK Goražde, a za njegovu realizaciju zadužena su ministarstva privrede i finansija.

S ciljem implementacije Zakona o ublažavanju posljedica pandemije, Vlada je zadužila i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, da u što kraćem roku, dostavi programe utroška za dio sredstava koji će se realizovati u okviru podrške zdravstvu i socijalnoj politici.

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava u budžetu Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i „Tekući transferi pojedincima“, u ukupnom od 1.300.000 KM sa osnovnim ciljem – unaprjeđenje statusa pripadnika boračkih populacija kroz efikasnu implementaciju  Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ u školskoj 2020/2021.godini sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.  Za realizaciju ovog programa obezbijeđena su sredstva u iznosu od 31.846 KM. Sufinansiranjem ovog programa, Vlada BPK u kontinuitetu obezbjeđuje angažman i stručnu podršku u redovnoj nastavi za djecu sa poteškoćama u razvoju na području našeg kantona.

Vlada je odobrila zahtjev Sindikata i roditelja te usvojila izmjenu Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2020/2021. godinu, tako što je u JU STŠ „Hasib Hadžović“ odjeljenje „Hemijski tehničar-biotehnološkog  smjera“, zamjenjeno odjeljenjem „Tehničar PTT saobraćaja-komunikacijske tehnologije“.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK-a Goražde za 2020.godinu sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda BPK-a Goražde u iznosu od 275.000 KM. 

 

Usvojeni su takođe i programi utroška sredstava u budžetu Vlade, sa ekonomskih kodova „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 75.000 KM i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Merhamet“ u iznosu od 5.000 KM .

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Odluku o otvaranju posebnog namjenskog podračuna Vlade BPK Goražde pod nazivom „Podračun za saniranje posljedica usljed pandemije“ kao podračuna u okviru Jedinstvenog računa Trezora, te odredila potpisnike za ovaj podračun.

U nastavku sjednice, odobrena je isplata tekućih transfera Gradu Goražde i općinama u sastavu Kantona za april ove godine, kao i novčanih sredstava  JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je razmatrala Nacrt Zakona o dopunama Zakona o vijeću zaposlenika i prihvatila mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde kao svoje te ga uputila Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Razmatrana je Informacija Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u vezi realizacije Zaključka Vlade koji se odnosi na proces provjere diploma o stečenoj stručnoj spremi svih zaposlenika u kantonalnim organima uprave, javnim ustanovama, zavodima, direkcijama čiji je osnivač Skupština BPK i javnim preduzećima i privrednim društvima sa većinskim vlasničkim kapitalom Bosansko-podrinjskog kantona te naloženo ministrima i rukovodiocima uprava, da do naredne sjednice Vlade, ako to već nisu učinili, dostave tražene podatke, počevši od sebe, pa do svojih uposlenika.

Na kraju sjednice, Vlada je primila k znanju Informaciju Službe za odnose s javnošću o  aktivnostima na uspostavi registra zaposlenih u javnom sektoru i imenovanih lica u BPK Goražde na službenoj web stranici Vlade, te se upoznala sa Odlukom Vlade Federacije o ukidanju stanja nesreće na području Federacije BiH od 31. maja.

Prije početka 53.redovne sjednice, razmatranjem aktuelnih pitanja u vezi sa pandemijom koronavirusa (COVID-19), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zaključila je svoju 4.vanrednu sjednicu.

www.bpkg.gov.ba