Odobrena isplata studentskih stipendija

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 55.redovnoj sjednici utvrdila je i u skupštinsku proceduru, po skraćenom postupku, uputila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće, takozvanog „korona zakona“.

U izmjenama, Vlada je predložila da se sredstva izdvojena po ovom zakonu mogu koristiti i za pomoć korisnicima subvencije koji su u vrijeme trajanja pandemije koronovirusa imali znatno otežane uslove poslovanja koji su doveli do pada prihoda u odnosu na prihode ostvarene u istom periodu prethodne godine, a taj pad prihoda nastao je kao rezultat umanjenih privrednih aktivnosti izazvanih stanjem nesreće.

Postupak, način i visinu dodjele novčanih sredstava utvrdit će, na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada posebnom odlukom. Vlada će imenovati Komisiju koja će utvrditi prijedlog i visinu sredstava za odabrane korisnike, a Vlada će takođe donijeti i konačnu odluku .

Ovaj prijedlog došao je nakon obrađenih zahtjeva po javnom pozivu Ministarstva za privredu i procjene da će oko 50 posto sredstava na posebnom namjenskom podračunu za saniranje posljedica usljed pandemije, ostati neutrošeno ako se ne iskoriste na ovaj način.

Zbog kratkoće vremena, Vlada je predložila i da se produži rok važenja korona zakona, sa 30 na 60 dana po prestanku primjene odluke Vlade FBiH o proglašenju stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa.

Vlada je primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o privrednim društvima za vrijeme pandemije, te zadužila ovo ministarstvo da u što kraćem roku organizuje sastanke sa sa privrednim subjektima na području Kantona i predstavnicima Privredne komore kako bi se sagledala aktuelna situacija i posljedice koje je na goraždansku privredu ostavila pandemija koronavirusa te predloži na koji način Vlada može pomoći u prevazilaženju ove teške situacije.

Usvojen je takođe i Program o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju drugih nivoa vlasti kroz projekte za 2020.godinu, te donesena odluka o odobravanju 25.000 KM koji će se u okviru ovog programa utrošiti za sufinansiranje projekta „Podrška poljoprivrednim proizvođačima s područja Grada Goražde i općina Pale i Foča u FBiH u proljetnoj sjetvi“.

Na današnjoj sjednici, Vlada je, na prijedlog Ministarstva za finansije, razmatrala i usvojila Dokument okvirnog budžeta BPK Goražde za period 2021-2023. godina. Ovaj dokument, kako je istaknuto, treba da osigura realan, sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranja rashoda, čime se postiže funkcionalna povezanost provođenja sveukupnih aktivnosti u koncipiranju uravnoteženog okvira prihoda i rashoda.

Prihvaćena je Informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK za 2020. godinu te data saglasnost na konačan spisak neosiguranih lica koji će se koristiti ovo pravo. Naš kanton je jedni kanton u Federaciji koji je obezbijedio besplatno zdravstveno osiguranje za sva lica koja nisu osigurana ni po kojem osnovu i ovo pravo, kako je istaknuto, trenutno koriste 292 lica.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove, Vlada je donijela Odluku o smjeni policijskog komesara Adema Lakovića, a na osnovu Odluke o prijedlogu za smjenu policijskog komesara koju je donio Nezavisni odbor na 10.redovnoj sjednici koja je održana 03.06. 2020.godine.

Primljena je k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine, prema kojoj stanje sigurnosti na području našeg kantona karakteriše smanjenje broja krivičnih djela, broja prekršaja i saobraćajnih nesreća u odnosu isti mjesec prošle godine.

Vlada je na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za isplatu I i II rate studentskih stipendija studentima na području BPK za studijsku 2019/20. godinu u iznosu od 48.880. KM.

Ministru za obrazovanje data je saglasnost za potpisivanje anex-a Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa JU za predškolski odgoj i obrazovanje u iznosu od 12.710 KM.

Iz budžeta Ministartva za boračka pitanja Fudbalskom klubu „Drina“ odobrena su sredstva za sufinansiranje održavanja Memorijalnog malonogometnog turnira „Meho Drljević –Dedo i saborci“ za 2020.godinu.

Nakon što je usvojila izvještaje Komisije za provođenje postupka javne nabavke,Vlada je donijela odluke o poništenju postupka nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potrebe održavanja voznog parka institucija BPK Goražde i otkazivanju postupka javne nabavke usluga cestovnog prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je usvojila Odluku o formiranju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK Goražde.

Usvojen je i Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulje i drvena pelet) i radu kotlovnica za grijnu sezonu 2019/2020. kantonalne Direkcije za robne rezerve.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice zaduženo je da Gender centru Vlade Federacije BiH dostavi Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za provedbu Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici u 2019.godini.

bpk.gov.ba