Zatražen dvadesetčetvero satni zdravstveni nadzor u Domu za stara i iznemogla lica Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 14.vanrednoj sjednici razmatrala je aktuelnu problematiku u vezi sa pandemijom koronavirusa u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a sjednici su osim članova Vlade prisustvovale i direktorice Kantonalne bolnice Goražde i Zavoda za javno zdravstvo, dr.Nermina Kamenica i dr. Medina Bičo.

Zbog vanredne situacije u Domu za stara lica Vlada Bosansko-podrinjskog kantona usvojila je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zbog vanredne situacije u Domu za stara i iznemogla lica Goražde traži od Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sazove hitnu sjednicu, na kojoj će se donijeti naredba o uspostavi dvadesetčetvero satnog zdravstvenog nadzora u ovoj ustanovi, na način da u svakom trenutku budu prisutni zdravstveni timovi u ovoj ustanovi koji će posebno zdravstveno nadzirati pozitivne i negativne štićenike na koronavirus.
  2. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, traži od Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da dostavi svu potrebnu medicinsku opremu za rad zdravstvenih timova u Dom za stara i iznemogla lica Goražde.
  3. Zadužuje se JZU Kantonalna bolnica Goražde da angažuje dodatno medicinsko osoblje koje je upućeno na specijalizaciju, a potrebno je za vršenje zdravstvenog nadzora u Domu za stara i iznemogla lica Goražde.
  4. Zadužuje se JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde da po potrebi angažuje dodatno osoblje po ugovorima na određeno vrijeme.
  5. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

www.bpkg.gov.ba