Za subvencioniranje minimalne neto plate privrednim društvima i obrtnicima iz Budžeta BPK Goražde izdvojeno 369.990KM

Na 62. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održanoj danas, usvojena je Odluka o donošenju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti  za realizaciju „Plana i programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2020.godinu“. Vrijednost Programa je 400.000 KM, a sredstva će se dodjeljivati loklanim zajednicama putem javnog poziva za sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije cjevovoda za javno vodosnabdijevanje.

Usvojene  su  i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime realizacije Programa utroška sredstava po „Programu za ublažavanje posljedica uzrokovanih stanjem nesreće II“ Vlade BPK Goražde, privrednim društvima i obrtnicima koji su u vrijeme pandemije izazavane koronavirusom imali otežano poslovanje, što je za posljedicu imalo  pad prihoda u odnosu na isti mjesec prethodne godine. Programom je definisano stavljanje u funkciju novčanih sredstava, na ime podrške u vidu subvencija za prevazilaženje posljdica nastalih kao rezultat pandemije koronavirusa, do visine minimale neto plaće u iznosu od 406 KM za period od proglašenja do prestanka stanja nesreće u FBiH obrtnicima, privatnim preduzećima i poduzetnicima, koji su uredno isplaćivali plaće i doprinose zaključno sa mjesecom februarom 2020.godine i koji su zadržali postojeći broj uposlenih radnika. Kada je riječ o privrednim subjektima, pravo na subvencioniranje u skladu sa programom ostvarila su 52 privredna subjekta koji zapošljavaju 1878 radnika, a sredstva za realizaciju Odluke izdvojena su u iznosu od 318.022KM. Sredstva za realizaciju Odluke na ime podrške obrtnicima i drugim srodnim djelatnostima izdvojena su u iznosu od 51.968 KM, a pravo na subvenciju ostvarila su 83 obrta,  koji zapošljavaju 128 radnika.

S obzirom na to da je na ekonomskom kodu namijenjenom za „Subvencije poduzetništvu i obrtu, privatnim preduzećima i poduzetnicima COVID – Zakon o ublažavanju posljedica pandemije“ dio sredstava u Budžetu Vlade BPK Goražde, oko 51.582 KM,   ostao neutrošen,  usvojena je Odluka o donošenju Programa o izmjenama i dopunama Programa za ublažvanje negativnih  posljedica uzrokovanih stanjem nesreće II“. Prema izmijenjenom Programu, pravo na  subvencioniranje minimalne neto plaće za mjesec juni po Programu će, pored navedenih privrednih subjekata, imati i privredni subjekti registrovani za ugostiteljsku i turističku djelatnsot koji pružaju usluge smještaja i noćenja te registrovani samostalni poljoprivredni proizvođači.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na Odluku za isplatu subvenicja za četvrto polugodište profitne marže privrednom društvu „FORTEX“ d.o.o. Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je dala saglasnost na Odluku Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate V i VI rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2019/2020.godinu  te Odluku o odobravanju trećeg i četvrtog dijela od ukupno dvanaest dijelova novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde za 2020.godinu. Svojim zaključkom Vlada je dala saglasnost resornom ministru za nabavku udžebnika za učenike osnovnih i srednjih škola sa podrčja BPK Goražde.

U cilju sanacije posljedica nastalih proglašenjem pandemije COVID-19, iz doznačenih grant sredstava iz Budžeta Federacije BiH u iznosu od 4.152.192, Vlada BPK Goražde je dala saglasnsot na Odluku o raspodjeli sredstava, što, pored stabilizacije u Budžetu BPK Goražde, ima za cilj povećanje javne potrošnje i povećanje likvidnosti privrednih subjekata koji posluju na prostoru BPK Goražde.

Usvajanjem Odluke Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda Tekući transeferi pojedincima. Sredstva za realizaciju programa planirana su u iznosu od 50.000 KM, a njegova realizacija, koja ima za cilj  poboljašanje položaja raseljenih lica i povratnika, kako na prostoru našeg kantona tako i susjednih općina entiteta Republika Srpska, će se provoditi na osnovu javnog poziva.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde, usvojena je Odluka o o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2020.godine.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Vlade BPK Goražde, usvojena je Odluka o odbravanju tekućih transfera neprofitnim organiazcijama iz Budžeta Vlade BPK Goražde, te  odluke o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice Goražde za renoviranje munare na džamiji u Ilovači te sufinsniranje kupovine zemljišta koje graniči sa mezarjem Omeđak u kojem je ukopano šest šehida i civilnih žrtava rata u toku agresije na BiH.

Do kraja zasjedanja Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila  sredstva na ime jednokratne novčane pomoći našoj sugrađanki Aldijani Hodo koja se bori teškom opakom bolešću, kako bi nastavila liječenje na privatnoj poliklinici  te Alenu Hedu   za potrebe adaptacije porodične kuće u svrhu prilagođavanja njegovim potrebama s obzirom da se radi o stopostotnom invalidu.

bpkg.gov.ba