Zasjedala Vlada BPK Goražde:67.000 KM za najugroženije kategorije stanovništva

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 63.redovnoj sjednici usvojila je Odluku o raspodjeli sredstava u iznosu od 67.000 KM u skladu sa Zakonom o ublažavanju negativnih posljedica uzrokovanih stanjem nesreće BPK Goražde.

Ova sredstva raspoređena su na način da će 30.000 KM biti utrošeno za nabavku neophodne informatičke opreme za potrebe učenika osnovnih i srednjih škola koji su slabijeg imovnog stanja. Za realizaciju ove aktivnosti zaduženo je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Iznos od 25.000 KM bit će utrošen za kupovinu 500 prehrambenih paketa socijalno ugroženim porodicama posredstvom kantonalne Direkcije robnih rezervi, dok će iznos od 12.000 KM biti dodijeljen udruženjima penzionera s područja BPK Goražde, kao pomoć njihovih najugroženijim članovima, u nabavci lijekova i drugih potrepština u borbi protiv koronavirusa.

Vlada je na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojila Odluku o utvrđivanju prava i visine novčane naknade za redovne učenike osnovnih i srednjih škola sa područja BPK Goražde, koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od škole, a koji ne koriste prijevoz školskog vozila. Ova odluka u skladu je i sa naredbom Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o obezbjeđenju učeničkog prijevoza za vrijeme panedmije koronovirusa i  važit će do okončanja postupka javne nabavke usluga prijevoza koja je u toku. Vlada je zadužila resorno ministarstvo da od roditelja dobije i pismenu saglasnost o danas utvrđenom pravu i visini novčane naknade za prijevoz učenika.

 

Članovi Vlade razmatrali su i utvrdili Nacrt Zakona o priznavanju inostranih visokoškolskih obrazovnih kvalifikacija koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Primljena je  k znanju i Informaciju o Nacrtu strateške platforme za Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021-2027.godina koji je jedan od završnih koraka pri izradi Strategije razvoja kantona za navedeni period.

Vlada je danas dala saglasnost premijeru za potpisivanje Protokola o saradnji između Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kojim će se stvoriti čvrste osnove za zajedničke aktivnosti predviđene Protokolom iz različitih oblasti.

Na osnovu Sporazuma o međusobnoj saradnji Vlade BPK, Federalnog zavoda za zapošljavanje i Službe za zapošljavanje BPK, Vlada je odobrila uplatu 25.000 KM na račun kantonalne Službe za zapošljavanje za sufinansiranje Programa zapošljavanja djece šehida te objavu javnog poziva.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 15.800 KM za finansiranje/sufinansiranje 11 projekata udruženja boračkih populacija u 2020.godini.

Osnovnim i srednjim školama s područja BPK-a Goražde Vlada je dala saglasnost za angažovanje volontera sa završenom visokom stručnom spremom te za pokretanje procedure za nabavku potrebnog broja infracrvenih beskontaktnih toplomjera.

Uprava policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde dobila je saglasnost za nabavku operativnog sistema u svrhu instalacije elektronskih policijskih evidencija.

 

Na prijedlog Ministarstva finansija, odobreni su tekući transferi Gradu Goražde i općinama u sastavu Kantona za maj i juni ove godine te utvrđena osnovica za plaću i naknada za topli okrok korisnicima budžeta za august.

Vlada je na prijedlog Kantonalnog štaba civilne zaštite dodijelila jednokratnu novčanu pomoć za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća Gradu Goražde u iznosu od 21.000 KM.

 Usvojena je i Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke sukcesivne isporuke autodijelova za potreba održavanja voznog parka institucija BPK-a Goražde po metodu otvoreni postupak i Rješenje o imenovanju Komisije.

Formiran je Organizacioni odbor za obilježavanje 18.septembra, Dana BPK i Grada Goražde.

Na današnjoj sjednici, Vlada je usvojila i odluke o imenovanju komesara policije MUP-a BPK Goražde i direktora Pedagoškog zavoda BPK.

Za komesara policije imenovan je Mirsad Hrapo, a za direktora Pedagoškog zavoda Admir Kurtović.

bpk.gov.ba