Konkurs za odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde

Na osnovu člana 51. Zakona o Javnom preduzeću Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde („Službene novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02, 8/09, 11/12, 13/12, 9/13 i 11/15), a u skladu sa članom 34. Statuta Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, i Odluke Nadzornog odbora o raspisivanju konkursa broj: 8/20 od 1.9.2020. godine,  Nadzorni odbor Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

za odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde.

I

Opis pozicije: 

Glavni i odgovorni urednik RTV BPK Goražda naročito obavlja slijedeće poslove:

 • priprema programe i planove rada Radija i televizije, stara se i učestvuje u njihovom izvršenju,
 • organizuje poslove i rad redakcija RTV BPK Goražda, priprema i uređuje vlastite emisije,
 • organizuje stalno praćenje i analiziranje sadržaja radija i televizije,
 • odgovara za vjerodostojnost programa, njegovo emitovanje i održavanje programske koncepcije,
 • radi na analizi i izradi izvještaja o izvršenju programa RTV BPK Goražda i o tome obavještava direktora,
 • vrši izradu programske šeme radija i televizije,
 • stara se o učešću RTV BPK Goražda u zajedničkom programu RTV stanica i saradnji sa drugim RTV stanicama, organizacija kao i programska saradnje sa drugim radio stanicama,
 • organizuje mrežu spoljnih saradnika RTV BPK Goražde,
 • ocjenjuje i prati rad urednika redakcija i direktoru predlaže kaznene ili stimulativne mjere za zaposlenike u proizvodnji i realizaciji programa,
 • ocjenjuje i prati rad stalnih i spoljnjih saradnika,
 • učestvuje u radu Uredničkog vijeća RTV BPK Goražde,
 • glavni i odgovorni urednik RTV BPK Goražde dužan je da ne dozvoli emitovanje onih sadržaja čije su poruke u suprotnosti sa društvenim normama, kodeksom za uređivanje televizijskog i radio programa donesenim od strane Regulatorne agencije za komunikacije /RAK/, kodeksom ostvarivanja programske, jezičke i ekonomsko-propagandne politike ili su u suprotnosti sa zajamčenim slobodama i pravima čovjeka i građanina, kao u slučajevima nepridržavanja usvojenih principa uređivačke politike,
 • vrši i druge poslove koje mu stavi u nadležnost direktor RTV BPK Goražde, Nadzorni odbor RTV BPK Goražde i osnivač.

II 

Odabir i imenovanje glavnog i odgovornog urednika izvršit će Nadzorni odbor JP RTV BPK Goražde većinom glasova članova Nadzornog odbora na osnovu provedenog javnog konkursa .

III 

Imenovanje glavnog i odgovornog urednika se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine uz mogućnost ponovnog  izbora.

IV

Uvjeti

Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. a) Opći uvjeti:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je osoba starija od 18 godina ali ne starija od 65 godina,
 4. da imaju opću zdravstvenu sposobnost,
 5. da nije otpuštan iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja javnog konkursa  (Dokaz:Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa ili notara);
 6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

(Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);

 1. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup niti se protiv njega vodi krivični postupak, (Dokaz: Uvjerenje iz općinskog i kantonalnog suda),
 2. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje dužnosti u nadležnosti uprave-direktora, (Dokaz: uvjerenje od nadležnog suda),
 3. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik izabranim zvaničnicima i nosiocima izvršenih funkcija u smislu člana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 4. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, (Dokaz: Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 5. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.(Dokaz:Izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane općinskog organa ili notara);
 1. Posebni uvjeti:

– da posjeduje visoko stručnu spremu – VII stepen stručne spreme društvenog smjera ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sistema studiranja, sa stečenom diplomom visokog obrazovanja – društvenog smjera,

– da ima 5 /pet/ godine radnog iskustva u novinarskoj struci,

– da se ističe organizacionim sposobnostima i stručnim znanjem iz novinarske djelatnosti ( provjerit će se putem intervjua),

Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata uzet će se u obzir:

– sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa društva,

– sposobnost za odgovorno obavljanje dužnosti  glavnog i odgovornog urednika,

– izražena inicijativnost i neovisnost u radu i donošenju odluka,

– komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

– znanje i sposobnost izrade planova i izvještaja, poznavanje ukupnog   zakonodavstva na području

djelovanja društva,

– sposobnost upravljanja tehničkim i ljudskim resursima,

– ostvareni rezultati tokom dosadašnjeg rada,

– posebna stručna znanja i kvalifikacije.

V 

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

VI 

Prijave kandidata treba da sadrže i (original ili ovjerena kopija)

 1. kraća biografija, sa adresom i brojem telefona
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca) izdato od Općinskog i Kantonalong suda,
 6. Kandidat koji bude imenovan za glavnog i odgovornog urednika Preduzeća dužan je dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od 3 mjeseca).

VII 

Javni konkurs će se objaviti u u sredstvima javnog informisanja Javnog preduzeća Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, d.o.o. Goražde, web stranici JP RTV BPK Goražde: www.rtvbpk.ba , web stranici Vlade BPK, oglasnoj ploči JP RTVBPK Goražde, i dnevnom listu „Avaz“. Konkurs ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Avaz“.

VIII 

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu  NADZORNI ODBOR JP «RTV BPK Goražde» d.o.o. Goražde, ulica Zaima Imamovića br.2, sa naznakom

 

«PRIJAVA NA  KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA JP «RTV BPK GORAŽDE» d.o.o. GORAŽDE – NE OTVARAJ»

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Preduzeće nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 

Nadzorni odbor JP  RTV BBPK, Goražde 

                                                                                                                      PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Broj:             174/20                                                                                            Lejla Aganspahić

Goražde, 02.9. 2020. godine