Zbog nezadovoljstva građana stavljen van snage zaključak o zabrani saobraćaja motornih vozila preko Mosta Alije Izetbegovića u Gradu Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 66.redovnoj sjednici stavila je van snage zaključak o zabrani saobraćaja motornih vozila preko Mosta Alije Izetbegovića u Gradu Goražde u periodu od 7-23 sata te naložila resornom Ministarstvu privrede da doneseno rješenje o zabrani saobraćaja, takođe, stavi van snage.

Vlada je ovaj zaključak donijela nakon razmatranja zahtjeva upućenih od strane savjeta četiri goraždanske mjesne zajednice, Udruženja samostalnih taxi prijevoznika, JU „Dom zdravlja dr.Isak Samokovlija“ Goražde kao i izraženog nezadovoljstva građana. Uz stavljanje van snage ranije donesenog zaključka, Vlada je uputila zahtjev policiji da s ciljem povećanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju, posebno učenika, pojača kontrolu saobraćaja na raskrsnicama u periodu od 7 – 9 sati i od 15 -17 sati.

Nakon razmatranja, Vlada je usvojila Izvještaj o razvoju BPK-a Goražde za 2019. godinu.

Data je saglasnost na Plan utroška budžetskih sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, urbanizam i zaštitu okoline sa podračuna za zaštitu okoline u BPK-a Goražde za 2020. godinu, u iznosu od 97.656 KM, a potom usvojen i Program utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskog koda- Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od 60.000 KM, koji će se u ovoj godini utrošiti za finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti zaštite okoline.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je u skladu sa Zakonom o novčanim podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području BPK Goražde usvojila „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu u iznosu od 250.000 KM.

Usvojena je i Odluka o dodjeli novčanih sredstava po Programu ruralnog razvoja za 2020.godinu u ukupnom iznosu od 80.000 KM. Ova sredstva, na osnovu odobrenih zahtjeva, raspoređena su na 68 korisnika, kao i za 6 projekata lokalnih zajednica i udruženja.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predložilo je, a Vlada utvrdila visinu dječijeg dodatka na području BPK-a Goražde za ovu godinu.

Vlada nije imala primjedbi na izvještaje o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ i JU „Centar za socijalni rad BPK-a za 2019.godinu koji su nakon razmatranja upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost premijeru da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora BPK-a Goražde sa javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje „Reumal“ Fojnica, zdravstvenom ustanovom lječilište „Banja-Terme“ Ilidža i javnom zdravstvenom ustanovom banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“ Olovo za 2020/2021.godinu u ukupnom iznosu 140.000 KM.

Odobrena su sredstva za rad boračkih populacija za juli ove godine, kao i sredstva za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr-česme šehidima-poginulim borcima MZ Ustiprača.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju troškova postupka institucionalne akreditacije i akreditacije studijskih programa na visokoškolskim ustanovama na području našeg kantona.

Odobrena su sredstva za isplatu VII /posljednje/ rate studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2019/2020. godinu, te date saglasnosti MSŠ „ Enver Pozderović“ i OŠ „ Husein ef. Đozo“ za pokretanje procedure na sanaciji učionice koja se nalazi na prvom spratu škole, odnosno za nabavku i ugradnju ložišta kotla u objektu škole.

U nastavku sjednice, Vlada je na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, usvojila evaluacije Programa usavršavanja i zapošljavanja dugoročno nezaposlenih osoba VSS, Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca i Programa stručnog osposobljavanja 2018. Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde. Takođe, Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o radu ove Službe.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za avgust ove godine, te data saglasnost premijeru za potpisivanje ugovora o nabavci dva terenska motorna vozila za potrebe policije koja će se nabaviti iz doniranih sredstava Kantona Sarajevo.

Vlada je utvrdila standarde i kriterije za imenovanje Upravnog i Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde.

Imenovani su direktori Kantonalne uprave civilne zaštite, Arhiva BPK-a Goražde i Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK-a Goražde.

 

www.bpkg.gov.ba