Usvojenim odlukama riješeno pitanje prijevoza učenika

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 68.redovnoj sjednici podržala je inicijativu da se u Bosansko-podrinjskom kantonu otvori poslovnica Razvojne banke Federacije BiH. Prema danas usvojenom zaključku, Razvojnoj banci FBiH dostavit će se pismo namjere i Elaborat o opravdanosti otvaranja poslovnice ove banke na području našeg kantona.

Nakon što je stavila van snage zaključak od 08.oktobra ove godine, Vlada je na prijedlog Ministarstva obrazovanja dala saglasnost osnovnim školama s područja kantona na pokretanje procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge cestovnog prijevoza učenika –putem direktnog sporazuma, na period najduže do 31. decembra ove godine, na relacijama na kojima nije moguće obezbijediti prijevoz vlastitim vozilom ili vozilima ustupljenim od strane druge škole.

Takođe, usvojena je Odluka o davanju saglasnosti za subvencioniranje troškova prijevoza za redovne učenike srednjih škola u školskoj 2020/21.godini koji stanuju na udaljenosti većoj od četiri kilometra od škole, a koji ne koriste prijevoz školskog vozila i za njenu realizaciju zadužene su srednje škole.

Vlada smatra da je na ovaj način riješeno pitanje prijevoza učenika.

Vlada nije imala primjedbi na Informaciju o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK-a Goražde za 2019. godinu, koju je nakon razmatranja uputila u skupštinsku proceduru, kao i Izvještaj Direkcije za ceste o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde za istu godinu.

Takođe, primljena je k znanju Informacija o efektima i realizaciji kreditne linije sa „Bosnia Bank International“ d.d. Sarajevo za finansiranje privrede i obrta uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike na području BPK-a Goražde za 2019. godinu, te Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona i nadležnosti iz rada Uprave policije za septembar ove godine.

Usvojene su Izmjene i dopune Finansijskog plana JU Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2020. godinu, te primljena k znanju Informacija ove Službe o broju osoba prijavljenih na evidenciju Službe u periodu mart-septembar 2020.godine po prestanku radnog odnosa, kao i o programima aktivne politike zapošljavanja.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline data je saglasnost na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o pogonima i postrojenjima koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu.

Direkcija za ceste dobila je saglasnost Vlade za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za izvođenje radova na redovnom održavanju regionalnog puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i regionalnog puta R 448A Osanica-Ilovača-Prača na osnovu okvirnog sporazuma na dvije godine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila 10.000 KM za finansiranje/sufinansiranje tri projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja na prostoru BPK-a Goražde u budžetskoj 2020. godini.

Za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona (31 učenika) za budžetsku 2020. godinu odobreno je 6.012 KM.

JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići dobila je saglasnost za pokretanje procedure za nabavku informatičke opreme i 15 (petnaest) vatrogasnih aparata.

Usvojeni su programi utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskih kodova– Tekući transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi za zdravstvo-specijalizacije za 2020. godinu u iznosima od 30.000 i 26.460 KM.

Za izradu Projekta medicinske tehnologije, za potrebe uspostave Dijaliznog centra Goražde Kantonalnoj bolnici Goražde odobreno je 7.000 KM.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda- Tekući transfer neprofitnim organizacijama – za mlade za 2020. godinu u iznosu od 7.800 KM.

Vlada je danas iz svog budžeta, sa ekonomskog koda- Tekući transferi drugim nivoima vlasti- za projekte odobrila 80.000 KM za sufinansiranje projekta Grada Goražde pod nazivom „Pomoć sportskim klubovima sa područja Grada Goražda za učešće u redovnom sistemu takmičenja“ .

Sa istog ekonomskog koda u iznosu od 5.000 KM Vlada će sufinansirati i projekt „Pomoć u opstanku nogometnog sporta na području općine Foča u Federaciji BiH“ .

Na sjednici su razmatrani i odgovori na poslanička pitanja i inicijative sa 13. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde, te dopisi upućeni Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, od kojih izdvajamo zahtjev premijera Federacije za osiguranjem zaštitnih materijalno –tehničkih sredstava potrebnih za provedbu lokalnih izbora 2020.godine upućen svim premijerima, gradonačelnicima, načelnicima i Kriznom štabu Federacije kojeg je Vlada na dalje postupanje proslijedila kantonalnom Kriznom štabu Ministarstva zdravstva.

 

www.bpkg.gov.ba