NAREDBA KRIZNOG ŠTABA

U skladu sa odredbama Poslovnika o radu Kriznog štaba Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, broj: 08-33-189-24/20 od 28.02.2020.godine, te odredbama člana 6. Pravilnika o organizaciji i načinu rada Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva („Službene novine F BiH“,broj: 10/12), a postupajući po naredbi Kriznog štaba Federalnog ministrarstva broj 01-33-6301/20 od 09.11.2020. i preporukama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj 01-33-6309/20 od 10.11.2020.godine, te s obziromnapogoršanuepidemiološkusituaciju u vezipojaveširenjanovogkoronavirusa (COVID-19) ivisokuincidencuoboljevanjakaoismrtnihslučajevanapodručju BPK Goražde Krizni štab Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde na 2. telefonskoj sjednici održanoj dana 11.11.2020.godine, donosi sljedeću:

 

 

N A R E D B U

 

 1. Zabranjuje se okupljanje više od 30 osoba u zatvorenom i otvorenom prostoru. Navedena zabrana se odnosi i na dženaze/sahrane/sprovode, kao i druge vjerske i političke skupove, vjenčanja, proslave, seminare, kongrese, komemoracije, obilježavanje godišnjica i slično. Sva okupljanja unutar navedenih ograničenja moraju se odvijati u prostoru koji omogućuje obaveznu fizičku distancu od najmanje dva (2) metra između osoba, osim članova istog domaćinstva.
 2. Nalaže se Ministarstvu obrazovanja, mlade,nauke, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u školama gdje se odvija proces glasanja na lokalnim izborima nastava održava isključivo online modelom i to u periodu od 16 do 20. novembra 2020 godine. JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i škole da u tom periodu izvrši dezinfekciju prostorija,prozračivanje prostorija i druge higijensko-epidemiološke mjere potrebne za suzbijanje širenja Covid -19. . Pohađanje ostalih škola u kojima nema provedbe glasanja na predstojećim lokalnim izborima i predškolskih ustanova se nastavlja kao do sada.
 3. Nalaže se svim zdravstvenim ustanovama na području kantona, bez obzira na oblik vlasništva, kao i privatim praksama da obustave sve hladne programe , uz obavezno primanje samo hitnih slučajeva. Obustavljaju se redovni specijalističko-konsultatitvni pregledi u zdrvastvenim ustanovama, sa izuzetkom specijalističko-konsultativnih pregleda za koje se po procjeni specijaliste utvrdi da su neodloživi i hitni. Ovi pregledi se obavljaju u prijemnim ambulantama zdravstvenih ustanova na području kantona.
 4. Dozvoljava se pružanje usluga u ugostiteljskim objektima u otvorenom i zatvorenom prostoru isključivo na sjedećim mjestima, uz obavezno pridržavanje preporuka od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH (higijensko-epidemioloških mjera) u skladu sa tačkom 1. ove naredbe, bez obzira na kvadraturu ugostiteljskog objekta uz poštivanje svih mjera distance između stolova od dva (2) metra i više i uz najmanje jedan (1) metar distance između osoba za istim stolom. U ugostiteljskom objektu u svakom trenutku ne smije biti više od 30 osoba u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Zabranjuje se rad ugostiteljskim objektima nakon 23 sata do 5 sati u jutro narednog dana.

 

 1. Ograničava se broj klijenata koji borave istovremeno u trgovinama, malim obrtima i tržnim centrima. Dozvoljava se jedna osoba na 10 m² prostora s tim da ni u jednom trenutku u objektu ne može biti više od 30 osoba, u koje se ne ubrajaju uposlene osobe. Subjekti iz ovog stava dužni su pratiti broj osoba u objektu, kao i ulazak i izlazak iz objekta. U manjim objektima osigurati pojedinačne ulaske.
 2. Sve ustanove, preduzeća, institucije koje imaju organizovane restorane i menze unutar svojih objekata dužni su pridržavati se svih mjera koje važe i za ugostiteljske objekte iz tačke 4. ove Naredbe.
 3. Nalaže se svim pravnim i fizičkim licima da osiguraju redare/kontrolore koji će na ulazu voditi računa o dozvoljenom broju osoba u prostoru i vršiti provjeru sprovođenja mjera koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva i Kriznog štaba Ministarstva zdravstva BPK-a Goražde (obavezno nošenje zaštitnih maski), kao i preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za javno zdravstvo BPK-a Goražde.
 4. Zabranjuje se organiziranje svih amaterskih/rekreativnih treninga u zatvorenom prostoru, rekreativnim kontakt sportovima i to za sve koji nisu u takmičarskom-trenažnom procesu, kao i svim rekreativnim plesnim školama i kulturno-umjetničkim društvima,
 5. Nalaže se javnim gradskim prijevoznicima da angažiraju kontrolore/redare/vozače koji će pratiti ulazak putnika u vozila javnog-gradskog prijevoza prema preporukama Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH. Redari su dužni da ne dozvole ulazak putnika u vozila javnog gradskog saobraća bez zaštitne maske i preko dozvoljenog broja definisanog za svako vozilo. Nakon svakog turnusa prijevozno sredstvo treba dezinfikovati.
 6. Sve što nije regulisano ovom Naredbom primjenjivat će se direktno odredbe Naredbe Kriznog štaba Federalnog Ministarstva zdravstva broj: 01-33-6301/20 od 09.11.2020.godine. (naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva možete pronaći na njihovoj službenoj web stranici).
 7. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se do 23.11.2020. godine.