Razmatrana aktualna problematika u vezi pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19

Razmatrajući aktualnu problematiku u vezi pogoršane epidemiološke situacije izazvane pandemijom virusa COVID-19, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, svojim zaključkom zadužila je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zdravstvene ustanove s područja našeg kantona, Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde te druge institucije i organe zadužene za provođenje naredbi, mjera i odluka u spriječavanju širenja pandemije korona virusa, da se dosljedno primjenjuju sve naredbe i mjere, pojača kontrola provedbe istih, te da se dosljedno ispoštuju odredbe koje se odnose na „put pacijenta“ i hospitalizaciju pacijenta sa srednjim i težim simptomima korona virusa.

Također, Vlada BPK Goražde zadužila je resorno ministarstvo da kontinuirano dostavlja zdravstvenim ustanovama zaštitnu opremu i dezinfekciona sredstva, te sve zdravstvene ustanove i institucije na provođenje protivpandemijske kampanje u kojoj će se građani pozvati na maksimalno poštivanje propisanih mjera koje se prvenstveno odnose na nošenje maske i  održavane fizičke distance, te maksimalno izbjegavanje većeg okupljanja, druženja i održavanje javnih skupova.

U cilju suzbijanja i širenja virusa potrebno je u skladu sa mogućnostima u svim javnim institucijama BPK Goražde omogućiti dvosedmični rad od kuće ili na drugi adekavatan način smanjiti broj uposlenih u administraciji. O donošenim zaključcima Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde će upoznati Krizni štab te izvještavati Vladu BPK Goražde jednom sedmično o aktualnoj situacji u BPK Goražde u vezi sa pandemijom korona virusa. Vlada je dala saglasnost i na projekat uspostave grijanja u Izolatoriju u zgradi bivšeg Đačkog doma u Goraždu.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde usvojila je odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ u iznosu od 20.000 KM na ime osiguranja neophodnih sredstava za pokriće troškova pružanja usluga i normalnog funkcionisanja javne ustanove, izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika te regulisanja obaveza prema sporazumu sa Poreskom upravom FBiH o plaćanju javnih prihoda u ratama na koji je saglasnost dala Vlada BPK Goražde.

Na  prijedlog Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde utvrdila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom kako bi se preciznije definirale i lakše provodile odredbe ovog zakona u praksi.

Razmatrajući materijale iz Ministarstva za privredu BPK Goražde, Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2020.godinu“. Sredstva za realizaciju ovog programa predviđena su u iznosu od 53.510 KM.

Donesene su i odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivednoj proizvodnji na ime sufinansiranja obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi te odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Proizvodnja žitarica i ljekovitog bilja (pšenica, raž, ječam, zob, heljda, facelija, kamilica, menta, venen i kantarion).

Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde data je saglasnost na odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“ BPK Goražde.

bpk.gov.ba